تبلیغات
اس ام اس عاشقانه و جک های جدید و فال و طالع بینی - جوک (سری۲)
اس ام اس سرکاری و آفلاین عاشقانه جک و اس ام اس عارفانه اس ام اس خفن اسمس عاشقانه اس ام اس با حال اس ام اس باحال اس ام اس جدید اس ام اس های عاشقانه اس ام اس خنده دار اس ام اس جک اس ام اس جالب اس ام اس ضد حال جک اس ام اس اس م اس اس ام اس عاشقانه اس ام اس smsهای عاشقانه sms زیبا sms باحال جوک و اس ام اس عاشقانه جك و sms اس ام اس های کوتاه عاشقانه jok va sms اس ام اس جدید عاشقانه اس ام اس های باحال جک و sms شعر اس ام اس اس ام اس عاشقانه جدید اس ام اس های خفن اسمس خفن اس ام اس ایرانی sms jadid اس ام اس های جالب اس ام اس عشقی جوك اس ام اس جوك و اس ام اس اسم اس sms 2008 sms جدید اس ام اس ایران اس ام اس های جدید اس ام اس عاشقونه اس ام sms جالب ایران اس ام اس اس م اس عاشقانه اس ام اس بازار اسمس جدید sms توپ اس ام اس های ضد حال اس ام اس عاطفی اس ام اس زیبا اس ام اس روز اس ام اس رشتی جملات عاشقانه مطالب عاشقانه جوك اس ام اس سر کاری sms بامزه sms اس ام اس سرکاری اس ام اس کوتاه اس ام اس های جدید اس ام اس عارفانه sms تازه جک عاشقانه اس ام اس و جک اس.ام.اس smse jadid smse asheghane اس ام اس های جالب اس ام اس رایگان اس ام اس شعر اس ام اس طنز جوک اس ام اس جوک اس ام اس جوک اس ام اس جك sms asheghane اس ام اس ترکی اس ام اس زیبا اس ام اس ضدحال جك و اس ام اس جوک و اس ام اس اس ام اس های ضد حال اس ام اس ایرانی اس ام اس 2008 اس ام اس تازه اس ام اس توپ اس ام اس های عاشقانه اسمس جك اس ام اس sms عاشقانه اس ام اس جدید جک و اس ام اس sms قشنگ اس ام اس قشنگ آفلاین عارفانه و عاشقانه مطالب عاشقانه و عارفانه آفلاین جدید وعاشقانه آفلاین تازه و جدید جک جدید اس ام اس جدید آفلاین سرا جک سرا اس ام اس سزا سرای آفلاین و فال حافظ جک و لطیفه و آفلاین جدید آفلاین روزانه اس ام اس و جک روزانه مطالب جدید و عارفانه عاشقانه جک لطیفه آفلاین اس ام اس و آفلاین رشتی اس ام اس و آفلاین و جک ترکی آفلاین های جدید عاشقانه آفلاین های جدید عارفانه جک آفلاین برای یاهو مسنجر و ،لاین برای pm برای آفلاین و مطالب برای pm ومطالب جدید برای pm های جدید و روزانه پی ام برای آفلاین و پی ام اس ام س اسمس اس امس روزانه فال حافظ و اس ام اس و پی ام جدید جک و لطیفه و pm و sms و آفلاین جدید و عاشقانه و sms و مطالب روزانه و جدید و داستان و آفلاین و sms جک لطیفه اس ام اس sms سرا sms جدید sms جک sms برای آفلاین و sms روزانه sms و آفلاین عارفانه sms و مطلب عاشقانه sms و لطیفه و جک jok va sms va offline آفلاین اموزنده و جذاب sms جذاب sms تازه وبلاگ آفلاین و جک و لطیفه وبلاگ اس ام اس و فال حافظ جک رشتی سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس سایت اس ام اس و جک ولطیفه های جدید سایت و وبلاگ جک و اس ام اس و آفلاین وبلاگ داستان های کوتاه زندگی آفلاین برای دختر آفلاین برای پسر آفلاین سرکاری و ضد حال آفلاین جدید برای ضد حال زدن جک و اس ام اس و آفلاین ضد حال اس ام اس فال حافظ نیمه شب عکس اس ام اس سر کاری جک اس ام اس ضد حال و سر کاری اس ام اس عاطفی آفلاین عاطفی آفلاین جدید و روزانه آفلاین برای دوست یابی و چت آفلاین و اس ام اس در یاهو مسنجر فال حافظ انبوه اس ام اس سکسی خوب نیست و آفلاین وبلاگ داستان لطیفه آفلاین اس ام اس اس ام س اسمس اس امس ضد حال تازه های اس ام اس 2008 جک و اس ام اس 2008 جک و اس ام اس اصفهانی و آفلاین اصفهانی آرشیو آفلاین و اس ام اس آرشیو جک های 2008 آرشیو آفلاین های 2008 جک اس ام اس آفلاین 2008 اس ام اس های ماهانه آفلاین های ماهانه jok off sms dastan jadid فلاین جک جدید جوک جدید جک و اس ام اس جدید فال حافظ جوک و اس ام اس آفلاین جدید لطیفه جدید جوک و لطیفه جدید طنز جدید جوکسکسی خوب نیست و لطیفه و طنز جدید جک و لطیفه و طنز جدید جک طنز اس ام اس جدید جوک و طنز اس ام اس جدید جک +sms جدید لطیفه و sms جدید طنز و sms جدید جک و sms جدید جک و sms جدید جک تازه جوک تازه جک و اس ام اس تازه ر جوک فال حافظ و اس ام اس تازه لطیفه تازه جوک و لطیفه جدید طنز تازه جوک و لطیفه و طنز تازه جک و لطیفه و طنز تازه جکسکسی خوب نیست طنز اس ام اس تازه جوک و طنز اس ام اس تازه جک +sms تازه لطیفه و sms تازه طنز و sms تازه جک و sms تازه جک و sms تازهجک آبان ماه جوک آبان ماه جک و اس ام اس آبان ماه جوک و اس ام اس آبان ماه لطیفه آبان ماه جوک و اس ام س اسمس اس امس لطیفه آبان ماه طنز آبان ماه جوک و لطیفه و طنز آبان ماه جک و لطیفه و طنز آبان ماه جک طنز اس فال حافظ ام اس آبان ماه جوک و طنز اس ام اس آبان ماه جک + سکسی خوب نیست sms آبان ماه لطیفه و sms آبان ماه طنز و sms آبان آفلاین ماه جک و sms آبان ماه آفلاین جک و sms آبان ماه جک روزانه جوک روزانه جک و اس ام اس روزانه جوک و اس ام اس روزانه لطیفه روزانه جوک و لطیفه آفلاین روزانه طنز روزانه جوک و لطیفه و طنز روزانه جک و لطیفه و طنز روزانه جک طنز اس ام اسفال حافظ آفلاین روزانه جوک و طنز اس ام اس روزانه جک +sms روزانه لطیفه و sms روزانه طنز و sms روزانه جک و sms روزانه جک و sms روزانه جک 2008 جوک 2008 جک و اس ام اس 2008جوک و اس ام اس 2008لطیفه 2008جوک و لطیفه 2007 طنز 2007جوک و لطیفه و طنز 2008 جک و لطیفه و طنز 2008 جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست 2008جوک و طنز اس ام اس 2008 جک +sms 2008لطیفه و sms 2008 طنز و sms 2008 جک و sms 2008 جک و sms 2008 جک عربی جوک عربی جک و اس ام اس عربی جوک و اس ام اس عربی لطیفه عربی جوک آفلاین و اس ام س اسمس اس امس لطیفه عربی طنز عربی جوک و لطیفه و طنز عربی جک و لطیفه و طنز عربی جک طنز اس ام اس عربی جوک و طنز اس ام اس عربی جک +sms عربی لطیفه و آفلاین sms عربی طنز و sms عربی آفلاین جک و sms ر جک و sms عربی جک ترکی جوک ترکی جک و اس ام اس فال حافظ ترکی جوک و اس ام اس ترکی لطیفه جدید جوک و لطیفه ترکی طنز ترکی جوک و لطیفه و طنز ترکی جک و لطیفه و طنز ترکی جک طنز اس ام اس آفلاین ترکی جوک و طنز اس ام اس ترکی جک +sms ترکی لطیفه و sms ترکی طنز و sms ترکی جک و sms ترکی اس ام س اسمس اس امس جک و sms ترکی جک رشتی جوک رشتی جک و اس ام اس رشتی جوک و اس ام اس رشتی لطیفه رشتی جوک و لطیفه رشتی طنز رشتی جوک و لطیفه و طنز آفلاین رشتی جک و لطیفه و طنز رشتی جک طنز اس ام اس رشتی جوک و طنز اس ام اس رشتی جک +sms رشتی آفلاین لطیفه و sms رشتی طنز و sms رشتی سکسی خوب نیست جک و sms رشتی جک و sms رشتی جک غضنفری جوک غضنفری جک و اس ام اس غضنفری جوک و اس ام اس غضنفری لطیفه غضنفری جوک و لطیفه غضنفری طنز غضنفری جوک و لطیفه و طنز غضنفری جک و لطیفه و طنز غضنفری جک طنز اس ام اس و آفلاین غضنفری جوک و طنز اس ام اس غضنفری جک +sms غضنفری لطیفه و sms غضنفری طنز و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک با حال جوک ر جک و اس ام اس ر جوک و اس ام اس با حال لطیفه با حال جوک و لطیفه با حال طنز با حال جوک و لطیفه و طنز با حال جک و لطیفه و طنز با حال جک طنز اس ام اس با حال جوک و طنز اس ام اس با حال جک +sms با حال سکسی خوب نیست لطیفه و sms با حال طنز و sms با حال جک و sms با حال جک و sms با حال آفلاین جک بامزه جوک بامزه جک و اس ام اس بامزه جوک و اس ام اس بامزه لطیفه بامزه جوک و لطیفه بامزه طنز بامزه جوک و لطیفه و طنز بامزه جک اس ام س اسمس اس امس و لطیفه و طنز بامزه جک طنز اس ام اس بامزه جوک و طنز آفلاین اس ام اس بامزه جک +sms بامزه آفلاین لطیفه و sms بامزه طنز و sms بامزه جک و sms بامزه جک و sms بامزه جک زیبا جوک زیبا جک و اس ام اس زیبا جوک فال حافظ و اس ام اس زیبا لطیفه زیبا جوک و لطیفه زیبا طنز زیبا جوک و لطیفه و طنز زیبا جک و لطیفه و طنز زیبا جک طنز اس ام اس زیبا جوک و طنز اس ام اس زیبا جک +sms زیبا لطیفه و آفلاین sms زیبا طنز و sms زیبا جک و sms زیبا جک و sms زیبا جک قشنگ جوک قشنگ جک و اس ام اس قشنگ جوک و اس ام اس سکسی خوب نیست قشنگ لطیفه قشنگ جوک و لطیفه قشنگ طنز قشنگ جوک و لطیفه و طنز قشنگ جک و لطیفه و طنز قشنگ جک طنز اس ام اس قشنگ جوک و طنز اس ام اس قشنگ جک +sms قشنگ لطیفه و sms قشنگ طنز و sms قشنگ جک فال حافظ و sms قشنگ جک و sms قشنگ جک جالب جوک جالب جک و اس ام اس جالب جوک و اس ام اس جالب لطیفه جالب جوک و لطیفه جالب طنز جالب جوک و لطیفه و طنز جالب جک و لطیفه و طنز جالب جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس جالب جوک و طنز اس ام اس جالب جک +sms جالب آفلاین فال حافظ لطیفه و sms جالب طنز و sms جالب آفلاین جک و sms جالب جک و sms جالبجک توپ جوک توپ جک و اس ام اس توپ جوک و اس ام اس توپ لطیفه توپ جوک و لطیفه توپ طنز توپ جوک و لطیفه و طنز توپ جک و لطیفه و طنز توپ جک طنز اس ام اس توپ جوک و طنز اس ام اس توپ جک +sms توپ لطیفه و sms توپ طنز و sms اس ام اس سکسی بد است جک سکسی هم نداریم جک اس ام اس سکسی هم ندارم توپ جک و اس ام اس +18 دانلود فیلم سکسی نکنید smse asheghane va jok va sms asheghane matalebe asheghane jok va tanz va sargarmi smse jadid sms jadid jok sms sms zedehal smse zedehal smse jaleb sms jaleb smshaye asheghane smse khande dar sms khade dar smse bahal sms bahal sms ghashang smse ghashang esemes va jok esmse asheghane smse taze ama taze tafrih va sargarmi tanz va latife hayejadid dastane asheghane dastane kotah dastane amoozande dastanhaye kharjie kootah داستان های کوتاه آشقانه داستانهای کو تاه خارجی sher sms k2 sms kado sms sms 2008 sms 87 اس ام اس 87 ax sms sex sms smse sexsi is bad sexi sms is bad dekorasion va tazinate manzel dekorasion va tazin sofre aghd dekorasion va tazine khane danlode axe sex khoob nist tanz va sargarmijomle haye asheghane matlabe asheghane jadid matalebe jadid
:: جوک (سری۲)
یارو باخداقهربوده.می خواسته نمازبخونه.میگه دوركعت نمازبجامی آورم وبه هیچكس هیچ ربطی نداره!

یه روز یه یارو میره خواستگاری.پدر عروس میگه عروس میخواد درس بخونه.یارو میگه مشكلی نداره.میرم یك ساعت دیگه میام!

به یارو میگن بچت ركورد شكسته میگه گه خورده من كه پولشو نمیدم!!!

یارو دیش ماهواره می زاره رو پشت بوم روش می نویسه كولر

یارو از یكی میپرسه قبله كدوم طرفه؟! یارو نشونش میده، یارو میگه:‌ باید خیلی برم؟!!!

تو اردبیل در روز میلاد حضرت علی(ع) به هركس اسمش میـلاد بـوده هـدیه دادند

یارو پدرش آتیش می گیره جو می گیردش سه بار از روش می پره.

اصفهانی قرص اكس می خوره سوار ماشین می شه. دو نفر حساب می كنه.

یارو داشت یه اسب رو با حسرت نگاه می كرد ازش می پرسن چته ؟ میگه كاش تحصیلاتمو ادامه داده بودم

به یارو میگن كامپیوتر بلدی؟ میگه:آره . بهش میگن خوب روشن كن . میگه: نه دیگه در این حد

یارو میره حج ازش میپرسن چطور بود؟ میگه خیلی سنگ خورد تو سرم ولی بالاخره بوسیدمش.

میخواستن یارو رو شكنجه روحی بدن، میفرستنش تو یك اتاق گرد، میگن برو یك گوشه بشین

یارو صبح از در خونه میاد بیرون، میبینه سر كوچه یك پوست موز افتاده، با خودش میگه: ای داد بیداد، باز امروز قراره یك زمینی بخوریم

یارو آخر عمری بچه هاش رو جمع میكنه به هر كدوم یه تیكه چوب میده میگه بشكونین. می شكونن به هركی 5 تا دسته بیل میده میگه بشكونین. می شكونن. به هر كی 10 تا دسته بیل میده میگه بشكونین میشكونن. به هر كی یه بسته دسته بیل میده میگه بشكونین می شكونن. میگه حیف كه خرین؛ وگرنه نصیحتتون میكردم

آبادانیه میرسه به رفیقش، میگه: كاكا شنیدی آبادان 12 ریشتر زلزله اومده؟! رفیقش میگه: ای بابا، یعنی آبادان با خاك یكسان شده؟ آبادانیه میگه: به! چی میگی كاكا! مگه بچه‌ها گذاشتن

یارو اسم بچه شو میزاره حسین بعد هر ۲ دقیقه یه بار ازش میپرسه تشنت نیست

یارو جلو دختره میخوره زمین , میگه حركتو داشتی

یارو می ره پیش اخونده می گه حاج اقا با كفش می شه نماز خوند؟ اخونده می گه نه جانم نمی شه. یارو می گه ولی من خوندم ... شد

یارو از باجه تلفن میاد بیرون یكی بهش میگه سالمه ؟ یارو میگه سالمه ولی آفتابه نداره

یه روز یارو یه پلیس میكشه بعد زنگ میزنه 110 میگه حالا شدین 109 تا

به یارو میگن با سی دی جمله بساز. میگه چوسیدی میگن نه به سی دی صوتی جمله بساز میگه گوزیدی

یه روز یه یارو میره خواستگاری دختره سیبیل داشته یارو میگه چرا شما سیبیل دارید دختره میزنه زیر گریه یارو می خواسته دلداریش بده میگه مرد كه گریه نمیكنه

یه بار یه یارو داشته شنا میكرده آهنگ تایتانیك میذارن غرق میشه

یارو یه پارچه میبره خیاطی میگه برام كت و شلوار بدوزیارو میگه باشه. بعد یارو میگه فردا كه اومدم نگی چرخم خراب بود,سوزن چرخم شكست ,برق رفت,اصلا بده نمیخوام بدوزی

یه كوره می ره آشپزخونه، دستش می خوره به رنده، می گه: این چرت و پرت ها چیه این جا نوشتن!

یارو پلیس مخفی میشه الان 3 ساله كسی نمیدونه كجاست

به یارو میگن محبوب ترین تیم فوتبال تو چیه , میگه قربون جدش برم آ سید میلا

یارو زنش رو میكشه، میره مرحلة بعد

یارو میخوره زمین، كمونه میكنه

از شخصی می پرسند «چرا قرص هایت را سر وقت نمی خوری؟»
پاسخ می دهد: «می خواهم میكروب ها را غافلگیر كنم.»

یارو میرسه به یه هیئت, از یكی جلو در میپرسه, آقا اینها این تو چی كار میكنن؟ یارو میگه: اینها ده روز سینه میزنن! یارو میگه: ای بابا, ایلده كنترات بده 3 روزه میزنیم!!

یه جایی جشن بوده، یارو همینجوری میره تو و شروع میكنه به رقصیدن و بخور بخور. یكی ازش میپرسه: ببخشید! شما رو كی دعوت كرده؟

یارو میگه: من از خونواده عروسم. یارو میگه: ببخشید، ولی اینجا جشن تولده!!!

تلویزیون داشته گل خداداد عزیزی رو به استرالیا نشون میداده، یارو تماشا می‌كرده. دو سه بار كه صحنه آهسته گل رو نشون میدن، یارو شاكی میشه، میگه: ‌حالا اونقدر نشون بده تا یه دفعه اون دروازه بان بگیردش!!!

یارو یه بسته هزار تومنی میشمره، 250 تومن كم میاره!!

یارو مجری مسابقه بیست سوالی میشه، یارو ازش میپرسه، جانداره؟ میگه: نه.
میپرسه: تو جیب جا میشه؟ یارو كلی فكر میكنه، بعد میگه:‌ تو جیب جا میشه اما اگه تو جیبت بریزی، جیبت ماستی میشه!!!

یارو زنگ میزنه خونه رفیقش میگه: غضنفر! من لهجی دارم؟
رفیقش میگه: آره!‌ میگه: پس گحط كن دوباره میگیرم!!

یارو میره زیر ماشین، رفقاش با دمپایی میزنن درش میارن!!!

تو تبریز حكومت نظامی بوده، یارو سروانه به سربازش میگه كه تو اینجا كشیك بده، از هفت شب به بعد هركیو تو خیابون دیدی در جا بزنش. حرفش كه تموم میشه، تا میاد بره سوار ماشینش شه، میبینه صدای گلوله اومد. برمیگرده میبینه سربازه زده یك بدبختی رو كشته! داد میزنه: احمق! الان كه تازه ساعت پنج بعد از ظهره! سربازه میگه: ایلده قربان این یك آدرسی پرسید كه عمراٌ تا ساعت نه شب هم پیداش نمیكرد!!!

یارو داشته رادیو پیام گوش میداده،‌ گزارشگره میگفته: راه بهارستان به امام حسین بسته‌است، راه انقلاب هم به امام حسین بسته‌است...
‌یارو میگه:‌ باشه بابا بستس كه بستس، دیگه چرا هی قسم میخوری؟!!

یارو با دوست دخترش میره كافی شاپ ، گارسون میاد میگه : چی میل دارید براتون بیارم؟ دختره میگه : دوتا كافه گلاسه لطفاً . یارو با عجله میگه : دوتا هم واسه من بیارین

یارو میخواسته آتش نشان بشه. توی آزمون استخدامی ازش میپرسند اگر جنگل آتش بگیره و اون اطراف آب نباشه چه كار میكنی؟ یارو میگه: هیچی تیمّم میكنیم

غضنفر میره دستشوئی زنانه میگیرنش میگن كوری نمیبینی زنونست ؟ میگه من چكار كنم اونجا نوشته زنا نه ، اونطرف هم نوشته مردا نه

یارو می ره و در یخچال رو باز می كنه و می بینه: ژله هه داره مثل بید می لرزه، بهش می گه: نترس میخوام پنیر بخورم

یارو به دیواره اتاقش عكس یه گوره خر زده بودیه روز دوستش بهش میگه این عكی كیه زدی به دیواره اتاقت میگه عكس بابامه موقعی كه تو یوونتوس بازی میكرد

یارو تصادف میكنه، ملت علاف میریزن دورش و شروع میكنن نظر كارشناسی دادن. بالاخره بعد یك مدت افسر راهنمایی میاد، منتها اونقدر ملت هركدوم واسه خودشون چرت و پرت میگفتن كه صدای افسره به جایی نمیرسیده. یارو شاكی میشه، داد میزنه: ساكت.. ساكت... ایلده دیگه اینجا كسی جز جناب سروان حق گه خوردن نداره!

به غضنفر گفتند: ۱۷ شهریور چه روزیه؟ كمی فكر كرد و گفت: فكر می كنم ۱۵ خرداد باشه

یارو عینكش را دور دستش چرخاند و بعد به چشمش زد، سرش گیج رفت، نزدیك بود بیفته

دو تا برادره آخره شر بودن و پدر محل رو درآورده بودن، دیگه هروقت هرجا یك خراب كاریی میشده، ملت میدونستن زیر سر این دوتاست. خلاصه آخر بابا ننشون شاكی میشن، میرن پیش كشیشِ محل، میگن:‌ تورو خدا یكم این بچه‌های مارو نصیحت كنید،‌ پدر مارو درآوردن. كشیشه میگه: ‌باشه، ولی من زورم به جفتِ اینا نمیده، باید یكی یكی بیاریدشون. خلاصه اول داداش كوچیكه رو میارن، كشیشه ازش میپرسه: پسرم، ‌می‌دونی خدا كجاست؟ پسره جوابشو نمی‌ده، همین جور در و دیوار ر و نگاه می‌كنه. باز یارو می‌پرسه: پسرجان، می‌دونی خدا كجاست؟ دوباره پسره به روش نمیاره. خلاصه دو سه بار كشیشه همینو می‌پرسه و پسره هم بروش نمیاره، آخر كشیشه شاكی میشه، داد میزنه: بهت گفتم خدا كجاست؟! پسره می‌زنه زیر گریه و در میره تو اتاقش، در رو هم پشتش می‌بنده. داداش بزرگه ازش می‌پرسه: چی شده؟ پسره میگه: بدبخت شدیم! خدا گم شده، همه فكر می‌كنن ما برش داشتیم

یارو زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن غضنفر رو دارین؟! یارو میگه: نه. یارو میگه: پس من میخونم یادداشت كنین

یارو تو جهنم بوده ...یه روز میره دم در بهشت در میزنه میگه ... ببخشید یخ دارید ؟ میگن داریم ولی نمیدیم ...میگه باشه اشكال نداره اما فردا نیاید بگید آب جوش بدید ها ... !!!

یارو برف پاكن ماشین میزنه هیپنوتیزم میشه.

یارو داروخونه داشته، یك روز جلو در مغازه بزرگ مینویسه: سوسك كش جدید رسید! خلاصه بعد یك مدت یك بابایی میاد تو میگه: ببخشید، جریان این سوسك‌كش جدید چیه؟ این خونة ما رو سوسك سر گرفته. یارو میگه: این دارو خیلی جدیده و بازدهیش هم تضمینیه. شما این دارو رو میریزید تو یك قطره چكون، بعد كشیك میكشید تا سو‍! 7;كها رو بگیرید. هر سوسك رو كه گرفتید، در روز سه نوبت (صبح و ظهر و شب) تو هر چشمش دو قطره ازین دارو میچكونید، بعد از یك مدت سوسكها كور میشن و خودشون از گشنگی میمیرن! یارو كف میكنه، میگه: خوب آخه اگه سوسكها رو بگیریم كه همونجا درجا می‌كشیمشون! یارو میره تو فكر، بعد یك مدت میگه: آره خوب، ازون راهم مِشِه!

به یارو میگن ۱۲ امام رو میشناسی؟ میگه آره. میگن خوب نام ببر؟ میگه اونجوری كه نه. اگه ببینمشون میشناسم!

بچه اصفهانیه به باباش می گه : بابا چرا ما هم مثل بقیه مردم سوار كشتی نمی شیم ؟!! باباش می گه : خفه شو بچه شنا تو بكن . 2 ساعت دیگه می رسیم به جزیره .

یه روز یه اصفهانیه توی یكی از پادگانهای تهران خدمت می كرده . بچه تهرونی ها برای اینكه اونو اذیت بكنند توی غذایش توف می كردند و اون هیچ چی نمی گفت بعد از چند روز تهرونی ها قرار میگزارند كه باهاش دوست بشوند اصفهانیه میگه از كی میخواهید با من دوست بشوید میگند از فردا اصفهانیه هم میگه من هم از فردا نمیشاشم توی سماور

یه روز یه غضنفر تو جوی اب تف میكنه... میدو دنبالش تاپاش رو روش بزاره

به هخا میگن: چرا ماشینت را از پلاكش شروع میكنی به شستن؟ یارو میگه: یه دفعه از سقف شروع كردم به شستن رسیدم به پلاكش دیدم كه ماشین خودم نبود.

غضنفر یخچال فریزر امرسان را فردای روزی كه خریده بود برد پس داد. ازش پرسیدند: چرا پس میدی؟گفت: آخه هر چی با برو بچه ها تا صبح نشستیم پاش و براش دست زدی، برامون نرقصید

یارو صبح میره در مغازش میگه بسم ا... رحمان رحیم كركره رو میده بالا!! میبینه همه چیزو بردن!! كركره رو میده پایین میگه صدق ا... علی العظیم!!

یارو رو برق 3 فاز می گیره پرت می كنه بلند می شه می گه : اگه مردین یه فاز یه فاز بیاین جلو

یارو می ره مهمونی بهش می گن راحت باش، می گوزه!!!!

به یارو می گن عروسی پسرت كی هست؟ میگه: این دوشنبه نه . چهارشنبه بعدی

به غضنفر میگن با ریسمان جمله بساز... می گه می تونم انگلیسی بگم؟ می گن: بابا ایول بگو.. غضنفر می گه:نو ریسمان تو پیجینگ

یارو لوله تفنگ رو گذاشته بود روی شقیقه یارو میگه تكون نخور والا با لگد میزنمت

شیطون اكس میزنه همه رو براه راست هدایت میكنه

یه یارو میمیره جوك تموم میشه

دقیقه ها بود كه نشسته بودم و امدنت را لحضه شوماری میكردم .باد شمیم حضورت را پیام اورد..من زردشودم..سرخ شودم..تا اینكه تو اومدی من سیفون را كشیدم و اب تو را برد

امام جمعه اردبیل توی خطبه‌های نماز گفت: این لطف خدا بود كه آمریكا در بازیهای آسیایی حتی یك مدال هم نیاورد

یارو توی اتوبوس پر جمعیت پیله كرده بود به راننده و در گوش راننده حرف می زد. راننده مرتب بهش می گفت: برو بشین سر جات. آخرش مسافرها به راننده می گن: آقای راننده به حرفش گوش كن شاید كاری داره. راننده می گه: نه بابا اومده به من می گه: چپ كن یه كم بخندیم!

از یه نفر تو سفارت آمریكا می پرسن اسمت چیه؟ می گه : POWER GOD NEW DAYS
می پرسن معنیش چیه؟ می گه: قدرت الله نوروزی!

یارو رادیولوژیست می شه. از یه بیمار عكس می گیره. بعد بهش می گه: متاسفانه عكس شما نشون می داد كه چند تا از دنده هاتون شكسته. ولی اصلا نگران نباشید، من خودم با Photoshop درستش كردم!

یه معتاد 2 تا سیگار تو دهنش گرفته بود داشت می كشید ازش میپرسن چرا 2 تا سیگار می كشی میگه یكی واسه خودم یكی هم از طرف دوستم كه زندونه بعد از یه مدتی می بینن همون معتاد یه دونه سیگار می كشه بهش میگن حتما دوستت از زندان آزاد شده میگه نه خودم ترك كردم!

یارو به زنش میگه اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میذاریم، اگه دختر بود اسم بابای تو رو!

دو تا اصفهانی دراز كشیده بودند یكیشون داشته خمیازه می كشیده اون یكی میگه داداش تا دهنت بازه لطفا این اصغر ما رو هم صدا بزن!

یارو ریش پروفسوری داشته، میره پیش رفیقاش و میگه: هر سوالی دارین امروز بپرسین، فردا میخوام ریش هامو بزنم!

یارو یه سگ فلج داشته، هر وقت دزد میومده، سگه رو می گذاشته توی فرغون و دنبال دزده می‌دویده!

یه روز به یكی میگن دیوید بكهام رو می شناسی؟ میگه آره بابا! سر كوچمون تعویض روغنی داره!

به یارو میگن با جیش جمله بساز میگه علی با آبجیش رفت سینما. می گن خره منظورمون شاش بود: می گه خب با داداشاش رفت!

به یارو میگن چی شد كه زن گرفتی؟ میگه راستش ما دیدیم تو زندگی هیچی نشدیم، گفتیم لااقل داماد بشیم

به بنده خدا میگن: سبز لیمویی رو توصیف كن. میگه: شما آبی آسمانی رو در نظر بگیر، جیش كن توش!

یارو تو مشهد بچش گم میشه نذر می كنه و میگه: یا امام رضا دستم به دامنت، بچم پیدا بشه، دیگه غلط كنم بیام مشهد!

یارو را چگونه برای همیشه می‌شود سر كار گذاشت؟ در دو روی یك كاغذ می‌نویسم: «لطفاً بچرخانید»

یارو میره خواستگاری، بابای عروس بهش میگه اون گلی كه زدی به یقت خارش اذیتت نمی كنه؟ یارو میگه خارش كه نه، ولی گلدونش كه تو شلوارمه خیلی اذیتم می كنه!

مردهای مجرد كمتر از مردهای متاهل عمر می كنند. اما مردهای متاهل بسیار بیشتر از مردهای مجرد آرزوی مرگ می كنند

تركه 100 تومان تو صندوق صدقات میاندازه و سوار ماشینش میشه و 50 متر بالاتر تصادف میكنه و میمیره.

اون دنیا به خدا میگه من كه 100 تومان تو صندوق انداختم .پس چرا مردم.خدا میگه ها 100 تومانیت گوشه نداشت.

1 بار 1 تركه ادعای پیامبری میكنه بهش میگن خوب اسم كتابت چیه میگه كتاب ندارم جزوه میدم بنویسید. 

به تركه میكن راسته كه ترك خره میكه والا یه جیزهایی میكن ولی ما زیر بار نمیریم. 


تركه یه روز سرد زمستون می بینه كه یه اسب از

 دهنش داره بخار در می یادمی ره جلوتر و می گه

 جل الخالق ! پس اون اسب بخاری كه می گن اینه؟؟!!

لره دوزاری سیاه پیدا میكنه، میره تلفن عمومی

 گوشی رو برمیداره و میگه: الو آفریقا؟

تركه تو مسابقة دو دوپینگ میكنه، ازقضا آخر میشه! رفقاش میپرسن:

بابا چرا آخر شدی؟میگه: آخه نمیخواستم بهم مشكوك شن!!!

تركه داشته زنش رو به زور میكرده تو یخچال،

ازش میپرسن داری چی كار میكنی؟ میگه: میخوام فاسد نشه؟  

  

تركه می ره مسابقه قران ، نوبت اون كه می شه

براش سوره بنی اسرائیل می افته

 اونم از مسابقه انصراف می ده!!!

تركه میره استادیوم تو ردربایسی گیرمی كنه به همه دست می ده

  

یك روزیك تركه از تیرمیره بالاازمردادمیادپایین

  

یه روز1تركه برق میگیردش به برق می گویدولم كن تا ولت كنم

 

به تركه میگن به نظرتو ترك ترین خواننده كیه؟
 میگه: حبیب می پرسن چرا؟
میگه اخه گیتار میزنه بعد میگه صدای دهل می یاد......

یه روز یه سوسكه میره جلوی آینه میگه : مشــكی رنگ عشقه

یك مرغ قرص اكس میخوره اسراییل میگیرتش چرا؟ چون میگه قدس.

میخه میره عروسی بس كه قر میده پیچ میشه

خروسه پول نداشت زن بگیره میره گالینابلانكا میخره

به اندی میگن چه بستنی دوست دآری میگه:عروٍٍٍٍسكى عروسكى

تركه زنشو می كشه  میره مرحله بعد !!!

تركه میافته تو دره، Game Over میشه!!

تركه یك سكه میندازه هوا، شیر میاد، فرار میكنه!!

یكی میره شكار خرگوش، صدای هویج در میاره

        یكی باباش میمیره میشه یتیم، مامانش میمیره میشه دوتیم ،
همه خانوادش میمیرن میشه تیم ملی...

به یكی میگن در روز چه نون هایی میخوری.میگه تافتون-لواش-سنگك. 
    بعد ازش میپرسن خب پس كی بربری میخوری؟   
میگه پس فكر كردی این نون ها رو با چی میخورم

تركه داشته راه میرفته خسته میشه شروع میكنه به دویدن!!!!!!

هر سال موقع قرعه كشی بانك یارومیرفته مشهد التماس امام رضا میكرده
كه در قرعه كشی ماشین برنده بیشه اما هیچوقت هیچی برنده نمیشده.
دوباره پامیشه میره مشهد التماس تا ازشدت خستگی خوابش میبره.
امام رضا میاد به خوابش و میگه
بنده خدا اول یه حساب توی بانك باز كن بعد بیا سراغ من

یارو میره تو یخچال درو رو خودش میبنده! بهش میگن چیكار میكنی مرد مؤمن؟
 میگه: ایلده میخوام ببینم این چراغش واقعاٌ خاموش میشه یا نه؟

یك روز به یك لاك پشت می گویند
 چرا نماز نمی خوانی میگوید اخه لاك دارم

به یكی میگن با فرشاد جمله بساز میگه روح غضنفر شاد

یه روز تركه میره اداره هواشناسی به یكی ازكارمنداش میگه
اقا امروزهواخیلی خوب بوددستتون درد نكنه"

یارو زنگ میزنه فلسطین، میبینه اشغاله!

تركه میمیره، باباش رضایت نمیده!

 

یارو پرتقال خونی میخوره، ایدز میگیره!


تركه میره خواستگاری، مادر- پدر دختره بهش جواب رد میدن،
 میگن دختر ما داره درس میخونه. تركه میگه:
 ایشكال نداره، من میرم دو ساعت دیگه برمیگردم!!!

یارو میره مرغداری، جو میگیردش... تخم میكنه!!!

دو تا تركه میرن سوراخ لایة اوزن رو بدوزن، خودشون میمونن اونور!!!

تركه یه بسته هزار تومنی میشمره، 250 تومن كم میاره!!

تركه سوار اتوبوس میشه، میره یك گوشه وامیسته
. راننده بهش میگه: آقا این همه صندلی خالی، چرا نمیشینی؟
تركه میگه: حالا صبر كن، دو دقیقه دیگه همین یك ذره جا هم پیدا نمیشه!!!

تركه از ساختمون ده طبقه میفته پایین، همه جمع میشن دورش،
 ازش میپرسن: آقا چی شده؟ میگه: والله منم تازه رسیدم!!!

رفیق تركه ازش میپرسه: غضنفر، پنجشنبه-جمعه كجا بودی؟
تركه میگه: والله امام رضا طلبید، با بر و بچه‌ها رفتیم شمال!!!


به یارو میگن یه معما بگو،‌ میگه: اون چیه كه درازه،‌ زرده، موزه؟!!

از تركه میرسن: اسمت چیه؟ میگه: حمزه، ولی توخونه شیش كوچولو صدام میكنن!
اولی:راستی صابون حمام رو كی دزدیده؟
دومی::یه دزد كثیف!


اولی:اگه گفتی چرا بادكنك ها برای هم لطیفه تعریف نمی كنن؟
دومی:آخه می ترسن از خنده بتركن!


اولی:راستی چرا معلم شما عینك می زنه؟
دومی:چون دوست نداره چشمش به جمال ما روشن بشه!

یه روز یه جوجه اكس میخوره میگه جیكس جیكس
 

یه روز یه مگس می افته داخل سطل زیاله . میگه : منو این همه خوشبختی محاله , محاله

یه روز یه اصفهانی خودكارش تموم میشه ترك تحصبل میكنه


یارو تو مانور شركت میكنه، اسیر میشه


از تركه میپرسن شما تهرانی هستین؟ میگه: نه چشماتون قشنگ میبینه

یارو تو اتوبوس یه دختره خوشگل رو میبینه،‌ پیاده كه میشه شماره اتوبوس رو بر میداره

منبع