تبلیغات
اس ام اس عاشقانه و جک های جدید و فال و طالع بینی - جوک( سری ۱)
اس ام اس سرکاری و آفلاین عاشقانه جک و اس ام اس عارفانه اس ام اس خفن اسمس عاشقانه اس ام اس با حال اس ام اس باحال اس ام اس جدید اس ام اس های عاشقانه اس ام اس خنده دار اس ام اس جک اس ام اس جالب اس ام اس ضد حال جک اس ام اس اس م اس اس ام اس عاشقانه اس ام اس smsهای عاشقانه sms زیبا sms باحال جوک و اس ام اس عاشقانه جك و sms اس ام اس های کوتاه عاشقانه jok va sms اس ام اس جدید عاشقانه اس ام اس های باحال جک و sms شعر اس ام اس اس ام اس عاشقانه جدید اس ام اس های خفن اسمس خفن اس ام اس ایرانی sms jadid اس ام اس های جالب اس ام اس عشقی جوك اس ام اس جوك و اس ام اس اسم اس sms 2008 sms جدید اس ام اس ایران اس ام اس های جدید اس ام اس عاشقونه اس ام sms جالب ایران اس ام اس اس م اس عاشقانه اس ام اس بازار اسمس جدید sms توپ اس ام اس های ضد حال اس ام اس عاطفی اس ام اس زیبا اس ام اس روز اس ام اس رشتی جملات عاشقانه مطالب عاشقانه جوك اس ام اس سر کاری sms بامزه sms اس ام اس سرکاری اس ام اس کوتاه اس ام اس های جدید اس ام اس عارفانه sms تازه جک عاشقانه اس ام اس و جک اس.ام.اس smse jadid smse asheghane اس ام اس های جالب اس ام اس رایگان اس ام اس شعر اس ام اس طنز جوک اس ام اس جوک اس ام اس جوک اس ام اس جك sms asheghane اس ام اس ترکی اس ام اس زیبا اس ام اس ضدحال جك و اس ام اس جوک و اس ام اس اس ام اس های ضد حال اس ام اس ایرانی اس ام اس 2008 اس ام اس تازه اس ام اس توپ اس ام اس های عاشقانه اسمس جك اس ام اس sms عاشقانه اس ام اس جدید جک و اس ام اس sms قشنگ اس ام اس قشنگ آفلاین عارفانه و عاشقانه مطالب عاشقانه و عارفانه آفلاین جدید وعاشقانه آفلاین تازه و جدید جک جدید اس ام اس جدید آفلاین سرا جک سرا اس ام اس سزا سرای آفلاین و فال حافظ جک و لطیفه و آفلاین جدید آفلاین روزانه اس ام اس و جک روزانه مطالب جدید و عارفانه عاشقانه جک لطیفه آفلاین اس ام اس و آفلاین رشتی اس ام اس و آفلاین و جک ترکی آفلاین های جدید عاشقانه آفلاین های جدید عارفانه جک آفلاین برای یاهو مسنجر و ،لاین برای pm برای آفلاین و مطالب برای pm ومطالب جدید برای pm های جدید و روزانه پی ام برای آفلاین و پی ام اس ام س اسمس اس امس روزانه فال حافظ و اس ام اس و پی ام جدید جک و لطیفه و pm و sms و آفلاین جدید و عاشقانه و sms و مطالب روزانه و جدید و داستان و آفلاین و sms جک لطیفه اس ام اس sms سرا sms جدید sms جک sms برای آفلاین و sms روزانه sms و آفلاین عارفانه sms و مطلب عاشقانه sms و لطیفه و جک jok va sms va offline آفلاین اموزنده و جذاب sms جذاب sms تازه وبلاگ آفلاین و جک و لطیفه وبلاگ اس ام اس و فال حافظ جک رشتی سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس سایت اس ام اس و جک ولطیفه های جدید سایت و وبلاگ جک و اس ام اس و آفلاین وبلاگ داستان های کوتاه زندگی آفلاین برای دختر آفلاین برای پسر آفلاین سرکاری و ضد حال آفلاین جدید برای ضد حال زدن جک و اس ام اس و آفلاین ضد حال اس ام اس فال حافظ نیمه شب عکس اس ام اس سر کاری جک اس ام اس ضد حال و سر کاری اس ام اس عاطفی آفلاین عاطفی آفلاین جدید و روزانه آفلاین برای دوست یابی و چت آفلاین و اس ام اس در یاهو مسنجر فال حافظ انبوه اس ام اس سکسی خوب نیست و آفلاین وبلاگ داستان لطیفه آفلاین اس ام اس اس ام س اسمس اس امس ضد حال تازه های اس ام اس 2008 جک و اس ام اس 2008 جک و اس ام اس اصفهانی و آفلاین اصفهانی آرشیو آفلاین و اس ام اس آرشیو جک های 2008 آرشیو آفلاین های 2008 جک اس ام اس آفلاین 2008 اس ام اس های ماهانه آفلاین های ماهانه jok off sms dastan jadid فلاین جک جدید جوک جدید جک و اس ام اس جدید فال حافظ جوک و اس ام اس آفلاین جدید لطیفه جدید جوک و لطیفه جدید طنز جدید جوکسکسی خوب نیست و لطیفه و طنز جدید جک و لطیفه و طنز جدید جک طنز اس ام اس جدید جوک و طنز اس ام اس جدید جک +sms جدید لطیفه و sms جدید طنز و sms جدید جک و sms جدید جک و sms جدید جک تازه جوک تازه جک و اس ام اس تازه ر جوک فال حافظ و اس ام اس تازه لطیفه تازه جوک و لطیفه جدید طنز تازه جوک و لطیفه و طنز تازه جک و لطیفه و طنز تازه جکسکسی خوب نیست طنز اس ام اس تازه جوک و طنز اس ام اس تازه جک +sms تازه لطیفه و sms تازه طنز و sms تازه جک و sms تازه جک و sms تازهجک آبان ماه جوک آبان ماه جک و اس ام اس آبان ماه جوک و اس ام اس آبان ماه لطیفه آبان ماه جوک و اس ام س اسمس اس امس لطیفه آبان ماه طنز آبان ماه جوک و لطیفه و طنز آبان ماه جک و لطیفه و طنز آبان ماه جک طنز اس فال حافظ ام اس آبان ماه جوک و طنز اس ام اس آبان ماه جک + سکسی خوب نیست sms آبان ماه لطیفه و sms آبان ماه طنز و sms آبان آفلاین ماه جک و sms آبان ماه آفلاین جک و sms آبان ماه جک روزانه جوک روزانه جک و اس ام اس روزانه جوک و اس ام اس روزانه لطیفه روزانه جوک و لطیفه آفلاین روزانه طنز روزانه جوک و لطیفه و طنز روزانه جک و لطیفه و طنز روزانه جک طنز اس ام اسفال حافظ آفلاین روزانه جوک و طنز اس ام اس روزانه جک +sms روزانه لطیفه و sms روزانه طنز و sms روزانه جک و sms روزانه جک و sms روزانه جک 2008 جوک 2008 جک و اس ام اس 2008جوک و اس ام اس 2008لطیفه 2008جوک و لطیفه 2007 طنز 2007جوک و لطیفه و طنز 2008 جک و لطیفه و طنز 2008 جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست 2008جوک و طنز اس ام اس 2008 جک +sms 2008لطیفه و sms 2008 طنز و sms 2008 جک و sms 2008 جک و sms 2008 جک عربی جوک عربی جک و اس ام اس عربی جوک و اس ام اس عربی لطیفه عربی جوک آفلاین و اس ام س اسمس اس امس لطیفه عربی طنز عربی جوک و لطیفه و طنز عربی جک و لطیفه و طنز عربی جک طنز اس ام اس عربی جوک و طنز اس ام اس عربی جک +sms عربی لطیفه و آفلاین sms عربی طنز و sms عربی آفلاین جک و sms ر جک و sms عربی جک ترکی جوک ترکی جک و اس ام اس فال حافظ ترکی جوک و اس ام اس ترکی لطیفه جدید جوک و لطیفه ترکی طنز ترکی جوک و لطیفه و طنز ترکی جک و لطیفه و طنز ترکی جک طنز اس ام اس آفلاین ترکی جوک و طنز اس ام اس ترکی جک +sms ترکی لطیفه و sms ترکی طنز و sms ترکی جک و sms ترکی اس ام س اسمس اس امس جک و sms ترکی جک رشتی جوک رشتی جک و اس ام اس رشتی جوک و اس ام اس رشتی لطیفه رشتی جوک و لطیفه رشتی طنز رشتی جوک و لطیفه و طنز آفلاین رشتی جک و لطیفه و طنز رشتی جک طنز اس ام اس رشتی جوک و طنز اس ام اس رشتی جک +sms رشتی آفلاین لطیفه و sms رشتی طنز و sms رشتی سکسی خوب نیست جک و sms رشتی جک و sms رشتی جک غضنفری جوک غضنفری جک و اس ام اس غضنفری جوک و اس ام اس غضنفری لطیفه غضنفری جوک و لطیفه غضنفری طنز غضنفری جوک و لطیفه و طنز غضنفری جک و لطیفه و طنز غضنفری جک طنز اس ام اس و آفلاین غضنفری جوک و طنز اس ام اس غضنفری جک +sms غضنفری لطیفه و sms غضنفری طنز و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک با حال جوک ر جک و اس ام اس ر جوک و اس ام اس با حال لطیفه با حال جوک و لطیفه با حال طنز با حال جوک و لطیفه و طنز با حال جک و لطیفه و طنز با حال جک طنز اس ام اس با حال جوک و طنز اس ام اس با حال جک +sms با حال سکسی خوب نیست لطیفه و sms با حال طنز و sms با حال جک و sms با حال جک و sms با حال آفلاین جک بامزه جوک بامزه جک و اس ام اس بامزه جوک و اس ام اس بامزه لطیفه بامزه جوک و لطیفه بامزه طنز بامزه جوک و لطیفه و طنز بامزه جک اس ام س اسمس اس امس و لطیفه و طنز بامزه جک طنز اس ام اس بامزه جوک و طنز آفلاین اس ام اس بامزه جک +sms بامزه آفلاین لطیفه و sms بامزه طنز و sms بامزه جک و sms بامزه جک و sms بامزه جک زیبا جوک زیبا جک و اس ام اس زیبا جوک فال حافظ و اس ام اس زیبا لطیفه زیبا جوک و لطیفه زیبا طنز زیبا جوک و لطیفه و طنز زیبا جک و لطیفه و طنز زیبا جک طنز اس ام اس زیبا جوک و طنز اس ام اس زیبا جک +sms زیبا لطیفه و آفلاین sms زیبا طنز و sms زیبا جک و sms زیبا جک و sms زیبا جک قشنگ جوک قشنگ جک و اس ام اس قشنگ جوک و اس ام اس سکسی خوب نیست قشنگ لطیفه قشنگ جوک و لطیفه قشنگ طنز قشنگ جوک و لطیفه و طنز قشنگ جک و لطیفه و طنز قشنگ جک طنز اس ام اس قشنگ جوک و طنز اس ام اس قشنگ جک +sms قشنگ لطیفه و sms قشنگ طنز و sms قشنگ جک فال حافظ و sms قشنگ جک و sms قشنگ جک جالب جوک جالب جک و اس ام اس جالب جوک و اس ام اس جالب لطیفه جالب جوک و لطیفه جالب طنز جالب جوک و لطیفه و طنز جالب جک و لطیفه و طنز جالب جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس جالب جوک و طنز اس ام اس جالب جک +sms جالب آفلاین فال حافظ لطیفه و sms جالب طنز و sms جالب آفلاین جک و sms جالب جک و sms جالبجک توپ جوک توپ جک و اس ام اس توپ جوک و اس ام اس توپ لطیفه توپ جوک و لطیفه توپ طنز توپ جوک و لطیفه و طنز توپ جک و لطیفه و طنز توپ جک طنز اس ام اس توپ جوک و طنز اس ام اس توپ جک +sms توپ لطیفه و sms توپ طنز و sms اس ام اس سکسی بد است جک سکسی هم نداریم جک اس ام اس سکسی هم ندارم توپ جک و اس ام اس +18 دانلود فیلم سکسی نکنید smse asheghane va jok va sms asheghane matalebe asheghane jok va tanz va sargarmi smse jadid sms jadid jok sms sms zedehal smse zedehal smse jaleb sms jaleb smshaye asheghane smse khande dar sms khade dar smse bahal sms bahal sms ghashang smse ghashang esemes va jok esmse asheghane smse taze ama taze tafrih va sargarmi tanz va latife hayejadid dastane asheghane dastane kotah dastane amoozande dastanhaye kharjie kootah داستان های کوتاه آشقانه داستانهای کو تاه خارجی sher sms k2 sms kado sms sms 2008 sms 87 اس ام اس 87 ax sms sex sms smse sexsi is bad sexi sms is bad dekorasion va tazinate manzel dekorasion va tazin sofre aghd dekorasion va tazine khane danlode axe sex khoob nist tanz va sargarmijomle haye asheghane matlabe asheghane jadid matalebe jadid
:: جوک( سری ۱)

از حیف نون می پرسن چرا حموم نمی ری؟ میگه: به جاش قرص چرك خشك كن می خورم


سه نفر پلیس مخفی میشن. الان نیروی انتظامی 4 ساله دنبالشون می گرده بهشون حقوق بده!


از سیاه پوسته می پرسن بدنت رو با چی می شوری؟ می گه با مشكین تاژ!

حیف نون زنش می میره، می ره با خواهر زنش ازدواج می كنه. ازش می پرسن چرا این كار رو كردی؟ می گه برای صرفه جویی در مادرزن!


حیف نون میره خونش می بینه بوی گاز میاد. به زن و بچه اش میگه كسی لامپ رو روشن نكنه من فندك دارم!

به 
اصفهانیه
میگن: برای چی موقع حرف زدنت اینقدر اس اس می كنی؟
میگه: اینا همش شایعس! كی گفتس؟ غلط كردس. اینا همش حرف مفتس!

زنه از شوهرش می پرسه از چیه من بیشتر خوشت می آد؟ از صورت زیبا و یا هیكل متناسبم؟ مرده یه نگاهی به سر تا پای زنش می ندازه و میگه از اعتماد به نفست!!!

پدر به پسرش گفت: «راستی صبح چه می خواستی به من بگویی؟»
پسر با شرمندگی: «نمی خواهم شما را بترسانم، ولی دیروز معلم ریاضی مان گفت كه از این به بد هر كسی مسأله ریاضی را غلط حل كند، تنبیه می شود»

حیف نون میره پیش دكتر و می گه: آقای دكتر به دادم برس! از صبح تا حالا كمرم راست نمی شه! دكتر با تعجب به سر تا پای حیف نون نگاه می كنه و می گه: علتش معلوم است! دكمه یقه پیراهنت را به دكمه شلوارت وصل كردی!


معلم: وقتی می گوییم «دانش آموزان كلاس تكلیف های خود را با میل انجام می دهند.» «میل» در این جمله چه نوع كلمه ای است؟ دانش آموز:« اجازه! حرف اضافه.»

یكی بود یكی نبود.یه روز زمین عاشق خورشید شده بود. بهش گفت دورت بگردم. تا ابد تو رودر باسی موند


اگه گفتید شباهت "زن" با "گردباد" چیه؟
جفتشون اول كه میان با هیجان وارد زندگیت میشن..
و جفتشون موقع رفتن خونه، ماشین، و همه زندگیتو با خودشون می برن!

اگر زنی رنگ شاد بپوشد رژ لب بزند، و كلاه عجیب و غریبی سرش بگذارد، شوهرش با اكراه او را با خودش به كوچه و خیابان می برد. ولی اگر كلاه كوچكی بر سرش بگذارد و كت و دامن خیاط دوز تن كند شوهرش با كمال میل او را بیرون می برد و تمام مدت به زنی كه لباس رنگ شاد پوشیده و كلاه عجیب و غریب سرش گذاشته و رژ لب زده است خیره می شود.
"بالتیمور بیكن"

تهرانیه تو حج، پرده كعبه رو گرفته بود می گفت: خدایا توبه... دیگه برای حیف نون جوك نمی سازم! یه دفعه حیف نون زد رو شونش گفت: داداش قبله از كدوم طرفه؟ تهرانیه داد میزنه: خدایا! خاطره كه می تونم تعریف كنم؟

یه زنه در آشپز خانه مارمولك میبینه، سریع حشره كش ور میداره می زنه بهش. مارمولك میگه خاله! خاله! زیر بغلم هم بزن!

دانشمندان اخیرا چیزی را كشف كردند كه قادر است كار پنچ
زن 
را انجام دهد: یك مرد!

اگه یه مرغ با یه دلفین ازدواج كنه بچشون مرفین میشه
اگه یه جغد با یه فوك ازدواج كنه بچشون جوك میشه
اگه یه قو بایه قناری ازدواج كنه بچشون قوری میشه
وبالاخره... اگه یه پروانه با یه شبتاب عروسی كنه بچشون پرتاب میشه .

از حیف نون می پرسند: چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز می كنن؟ میگه: آخه پیاده خیلی راهه!

به حیف نون میگن با اداره جمله بساز. میگه: ا.....داره بارون میاد!


از حیف نون می پرسن سفرحج چطوربود؟ میگه خیلی سنگ به سر و صورتم خورد ولی بالاخره بوسیدمش.

از حیف نون می پرسن می دونی سزارین یعنی چی؟ می گه یعنی بچه به شرط چاقو!


به آقای خوش غیرت می گن: چند روزه می بینیم زنت با یه پیكان می ره بیرون شهر. می گه: من نمی دونم مردم این همه بنزیِن رو از كجا میارن؟!


جوك های اصفهانی

یه روز یه اصفهانیه داشته روی خودش آب یخ می ریخته. یكی می بیندش و ازش می پرسه چرا همچین كاری می كنی؟ میگه می خوام سرما بخورم. یارو میگه چرا؟ میگه آخه یه پنی سیلین تو خونه دارم داره تاریخ مصرفش می گذره!

یه روز یه اصفهانی بلیت هواپیما می‌گیره، میره ایستگاه قطار، سوار اتوبوس می‌شه، با دوچرخه میره مسافرت

اصفهانیه موبایل می خره صفرشو می بنده


میگن توی
اصفهان
همه كاندیداها برای اینكه صرفه جویی كنن پوستر تبلیغاتی چاپ نكرده بودن هر روز از یه درختی آویزون می شدن!

یه اصفهانیه توی یكی از پادگانهای تهران خدمت می كرده. بچه تهرونی ها برای اینكه اذیتش كنن، توی غذاش توف می كردند و اون هیچ چی نمی گفته. بعد از چند روز تهرانیها تصمیم می گیرند كه باهاش دوست بشن و دیگه اذیتش نكنن. بعد از اینكه به خاطر كارشون ازش عذرخواهی می كنند، اصفهانیه میگه من هم از فردا نمی شاشم توی سماور!

یكی جبهه بوده از هر طرف خمپاره می یومده .یكی داد می زنه می گه : سنكر بگیرید .یارو از اون ور می گه : واسه من بربری بگیرید
 
 
یه خبر خوب . اگه 2 روز دیگه صبر كنی تو هم می تونی برقصی . البوم جدید اندی تا پس فردا به بازار می یاد: مونگولا باید برقصند
 

فیلم های در حال ساخت جام جهانی: 1 پت و مت با بازیه میرزاپور و رحمان رضایی 2 تام و جری با هنرمندی فیگو و كعبی 3 2قلوهای افسانه ای با بازیه برانكو و چلنگر 4 زندگی پیامبران با حضور افتخاریه علی دایی در نقش حضرت نوح

 

 

12می دونی یه اصفهانی رو چه جوری شكنجه می دن؟ می بندنش به تیر چراغ برق می گن كوچه بغلی شام می دن

یه فارس چاق جلو دوستاش می ره رو ترازو واسه اینكه ضایع نشه شكمش رو می ده تو

 

 

فارسه می ره دكتر می گه من شبا خواب می بینم با خرا فوتبال بازی می كنم. دكتر می گه بیلا این قرصا رو بخور می گه: می شه از فردا بخورم امشب فیناله

 

تهرانیه داشت واسه ابادانیه لاف می زد كه من یه سگ دارم وقتی می خواد بیاد تو خونه در می زنه. ابادانیه گفت : ولك مگه كلید نداره؟!!!

 

 

می دونید فرق سوزن با كاه چیه؟

.......

.......

......

........

......

همیشه كه جواب این زیر نیست یه بار مغز پوك خودتو به كار بنداز

به فارسه می گن علی یارت . می گه یار خودتون ما تیم مون تكمیله

به یكی می گن ساعت چنده؟ می گه 10 می گن دقیق بگو؟ می گه: ۵:۳۰
 
 
 
قارسه سال ها درس می خونه می شه قاضی اولین جلسه دادگاه می گن: حكم كن می گه: پیك
 
 
 
وقتی اومدم چونان حالتو می گیرم كه نفست بند بیاد از ترس پاهات بلرزه همچین آبروت رو می برم كه سرتو بالا نگیری بچه سوسول من قبض موبایلتم
 
 
فارسه داشته تو دریا غرق می شده هر بار كه می رفته پایین اب می خورده می یومده بالا می گفته:سلام بر حسین
 
 
 
به فارسه می گن:دنیا چقدر خر تو خر شده .می گه:اره والا ای گفتی من 3 بار رفتم سربازی هیچ كس نفهمید
 
 

در زندگی راه های زیادی به ازادی وجود دارد فقط باید بهای ان را پرداخت...............از رسالت 500 تومان. از انقلاب 300تومان..............

 

یك فارسه چگونه یك پرنده را می كشد؟ ان را از بالای یك صخره به پایین پرتاب می كند

اصفهانیه سوار تاكسی میشه، آخر مسیر به راننده میگه: حاج آقا كرایه ما چقدر شدس؟ یارو میگه: 50 تومن. اصفهانیه میگه: چه خبرس؟! اولندش كه 40تومن بیشتر نیمیشد، بعدشم من 30تومن بیشتر ندارم، حالا فعلا این 20 تومنو بگیر... یارو پولو میگیره، میشمره میبینه 10 تومنه!

لره میره مكه. وقتی برمیگرده رفقاش میپرسن: تعریف كن چجوریا بود؟ لره میگه: ایلده باز خدا نبود، ملت همه تو حیاط ولو بودن!

 

رشتی یك سكه میندازه هوا، شیر میاد، فرار میكنه!

 

یارو تلویزیون رو روشن میكنه. كانال 1: قرآن. كانال 2: قرآن. كانال 3: قرآن. كانال 4: قرآن. كانال 5: قرآن. كانال 6: قرآن. پا میشه تلویزیون رو میبوسه میذاره رو طاقچه!

یه روز یه مرده پشت موتور گازی نشسته بوده و هی از یه بنز جلو می‌زده... راننده بنز عصبانی می‌شه و میزنه كنار و به موتوری می‌گه: آقا تو چطور از من جلو میزدی؟ مرده میگه: ببخشید... كش شلوارم به آینه بغل شما گیر كرده بود!

 

به یارو میگن نظرت راجب آتروپات چیه؟ میگه خوبه ولی یخمك خوشمزه تره!

 

یه روز یه نفر از كنار جاده ای رد میشده كه میشنوه یه چوپون داره نی میزنه. یارو از ریتم نی زدن میفهمه كه چوپونه لره پس میره جلو و میخواد سربه سر چوپونه بذاره و بهش میگه:آی چوپون اگه بگم از چه طایفه ای هستی حاضری یكی از گوسفنداتو بمن بدی؟چوپان ساده دل هم میگه :آره یارو میگه:تو لری.چوپونه میگه باشه تو شرطو بردی هر كدوم از گوسفندا رو كه میخوای سوا كن ببر. طرف هم یكی از درشتاشو سوا میكنه میخواد ببره كه چوپونه میگه:عمو اگه من بگم تو از چه طایفه ای هستی حاضری هرچی رو كه برداشتی پس بدی؟طرف میگه:آره خوب بگو ..چوپونه میگه:تو لری.لره میگه:آره اما تو از كجا فهمیدی؟ چوپونه میگه:آخه اونی كه سوا كردی سگ گله اس نه گوسفند

برای دیدن تو ثانیه ها رو میشمارم ...... قربانت عزرائیل

وقتی كه بچه بودم هر شب دعا میكردم كه خدا یك دوچرخه
به من بدهد. بعد فهمیدم كه اینطوری فایده ندارد. پس یك دوچرخه دزدیدم و دعا كردم كه خدا مرا ببخشد!

ایرانیها را به چهار طریق می توان شناخت 1- زیر شلواری راه راه آبی دارند 2- وقتی بستی لیوانی را باز می كنند درش را لیس میزنند 3- هر بار كه یك قلوپ نوشابه میخورند به شیشه نگاه می كنند 4- تو چهارچوب در وا می ایستند و میگند بفرمایید تو

چراغ دستشویی یارو خاموش میشه. یارو میگه : اههههههه بازم بایداز حفظ برینم!!!

دعای دختر مجرد :اللهم عجل فی ازدواجنا و تكمیل دیننا وارزقنا زوجا الذی رفیعا مدركا و رشیدا قدا و مالا كثیرا و بیتا مستقلا و سیاره البرشیا

دعای پسر مجرد: اللهم ارزقنا حوریا تك دانه و كم توقعا و والدینها رو به موتا و جهیزیتها كامله و كدبانوا فی اامور المنزل و تسلیما لخشمنا و خدمتنا

یارو اسیر آدمخورا میشه.میندازندش تو دیگ باهاش آش درست كن . یارو میخندیده.بش میگن تو داری مییری چرا میخندی؟ میگه شاشیدم تو آشتون

یارو دل درد داشت رفت دكتر.دكتر یه ظرف كوچیك بهش داد و گفت :فردا تو این مدفوعت رو بریز بیار. یارو فرداش با یه سطل پر ان رفت پیش دكتر . دكتر گفت این چیه ، چرا اینقدر زیاد . گفت : آقای دكتر گفتم شاید تعارف میكنی

یارو سر سفره داد میزنه: نون بربری بیارین، نون بربری بیارین! میگن چی شده؟ میگه: آب تو گلوم گیر كرده

اصفهانیه به پسرش میگه: برو برای ناهار از خونه همسایه دو تا نون بگیر، پسره میره و برمی‌گرده میگه: بابا همسایه نون نداد، اصفهانیه شاكی می‌شه و میگه: اه اه، خاك بر سر خسیسش كنن، برو از توی یخچال خودمون دوتا نون بیار

چند جمع و تفریق دانشجویی 1- یك دانشجوی پسر + یك دانشجوی پسر= انتظار برای دو دانشجوی دیگر جهت جور شدن پایه حكم 2- یك دانشجوی دختر+ یك دانشجوی پسر = عشقولانه 3- یك دانشجوی دختر+ یكدانشجوی دختر = غیبت از یك دانشجوی دختر یا پسر دیگر 4- دو دانشجوی پسر +یك دانشجوی پسر = انتظار برای یك دانشجوی دیگر جهت جور شدن پایه حكم 5- دو دانشجوی پسر + دو دانشجوی پسر = حكم 6- بیست و سه دانشجوی دختر + هفت دانشجوی پسر = كلاس

یارو گوشش سرخ میشه ازش میپرسن چی شده؟میگه چش خورده. میگن چی؟میگه چش خورده ,چش. بابا چش شلوار رو میگم

تست كنكور هنر: اولین هنری كه پس از دیدن چهره آرایش كرده دختران امروزی به ذهن شما متبادر میشود چیست؟ الف: مینیاتور. ب: صافكاری، بتونه كاری و نقاشی اتومبیل!!!! ج: دوپینگ!!!! د: من به ناموس مردم نگاه نمیكنم

یارو میره امامزاده میبینه خیلی شلوغه میگه بابا شلوغ نكنین اون دفعه شلوغ كردین حاجتها قاطی پاطی شد من حامله شدم!!!!!!!!

تو قزوین زلزله میاد یه بچه از سقف میفته قزوینیه میگه آخ جون هنوز زلزله نشده كمكهای مردمی رسید

به یارو میگن 12 فروردین چه روزیه؟
میگه روزیه كه مردم میرن به دشت و صحرا جا میگیرن برای فرداش

یه یارو كلی درس میخونه قاضی میشه یه پرونده میزارن جلوش میگن حكم چیه میگه خشت

یك اصفهانی توی مسابقه ی رالی مسافر كشی میكنه!!!!!!!!

یارو جوراب میخره براش بزرگ بوده پنبه میزاره جلوش

خانم ها مثل رادیو هستند : هر چی می خواهند می گویند ولی هر چه بگویی نمی شنوند. خانم ها مثل شبكه اینترنت هستند : از هر موضوعی یك فایل اطلاعاتی دارند. خانم هامثل چسب دوقلو هستند : اگر دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد, دیگر باید سیم را برید. خانم ها مثل موتور گازی هستند : پر سر و صدا , كم سرعت , كم طاقت خانم ها مثل رعد و برق هستند : اول برق چشمهاشون می رسه , بعد رعد صداشون. خانم ها مثل لیمو شیرین هستند : اول شیرین و بعد تلخ می شوند. خانم ها مثل موبایل هستند : هر وقت كاری مهم پیش می آید در دسترس نیستند. خانم ها مثل گچ هستند : اگر چند دقیقه مدارا كنید آنچنان سخت می شوند كه هیچ شكلی نمی گیرند. خانم ها مثل كنتو ر برق هستند : هر از چند سالی یكبار سن آنها صفر می شود. خانم مثل فلزیاب هستند : هرگاه از نزدیكی طلافروشی رد می شوند عكس العمل نشان می دهند

قزوینیه برنج تبرك می خره گونی رو باز می كنه می گه: پس حمیدش كو

به یارو میگن: اگه آب نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ میگه: ما شنا یاد نمی‌گرفتیم در نتیجه غرق میشدیم

یارو میره تلویزیون میخره بعد بر میگرده ?كنترلشو میده به صاحب مغازه و میگه اقا این ماشین حساب همراش بود بگیر حرومی به ما نمیاد

مجموعه نوشته های پشت تریلی های جاده::::::::1-به حرمت اشك مادر توبه كردم --2 -دانی كه چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطی صفتی طاقت اسرار نداری --3 -بوق نزن شاگردم خوابه --4 -بی تو هرگز............باتو؟؟؟؟عمرا-- 5 -از عشق تو لیلی...........رفتم زیر تریلی(واسه گریسكاری) --6 -اگه می تونی این تابلو رو بخونی یعنی فاصلت خیلی كمه فاصله رو رعایت كن -7-- دنبالم نیا اسیرم می شی-- 8 -گشتم نبود ............نگرد نیست-- 9 -سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده

غضنفر مسجد می سازه، هر كاری می‌كنه می‌بینه كسی نمیاد اونجا نماز بخونه! یه تابلو میزنه رو سردر مسجد و می‌نویسه: نماز صبح، یك ركعت، بدون وضو!

خونه اصفهانی آتیش میگیره اس ام اس میده آتشنشانی میگیه به این شماره ی كه افتاد زنگ بزانین تا بگم آدرس ام كجاست

به یارو میگن چرا جورابات یه لنگش آبی یكی قرمز ؟ میگه والا نمیدونم بدبختی اینه كه یه جفت دیگه هم تو خونه دارم همین طوری

یه روز یارو میره عروسی تو عروسی برف شادی میزنن یارو سرمامیخوره

مرد دلالی میخواست به یك روستایی ماشین بفروشد ، برای این كه نظر او را جلب كند گفت: ببینی كه چقدر مسخره به نظر می آید كه شما سوار بر یك گاری وارد شهر می شوید.
روستایی گفت: از ان مسخره تر این است كه سعی كنم از یك اتومبیل شیر بدوشم

یه یارو میره مشهد پابوس آقا . دم در یه دختر خیلی خوشكلا می بینه .دنبالش میره . می بینه دختره میره زری را می گیره میگه :آقا به من پدر و مادر خوب دادی خدا را شكر به ما پول دادی اونم شكربه من زیبایی دادی اونم آقا جان شكرت . حالا ازت یه شوهر خیلی خوب میخوام یه هو یارو خودشا میندازه جلو میگه : خوب باشه هول نده آقا جان دارم میرم جلو دیگه!

یارو روحش بالا میره لای پنكه سقف گیر میكنه

یارو میمیره باباش رضایت نمیده

یارو ماشینش توبرف گیر میكنه زنجیر نداشته سینه میزنه

به یارو می گن اینقدر جوك می سازن درباره ی شما ناراحت نمی شی؟؟
یارو می گه اینا برای شما جوكه برای ما یه خاطرست

به یه یارو میگن:آقا شما فارس هستید؟یارو میگه:-خواهش میكنم چشماتون قشنگ می بینه.

اردبیل زلزله میاد،‌ یارو زنگ میزنه مسئولیتش رو بر عهده میگیره

یارو باخداقهربوده.می خواسته نامه بنویسه.بالای نامه می نویسه:به نام بعضی ها!!

.

.

منبع