تبلیغات
اس ام اس عاشقانه و جک های جدید و فال و طالع بینی - ۱۲ راه برای افزایش بازدید - طنز
اس ام اس سرکاری و آفلاین عاشقانه جک و اس ام اس عارفانه اس ام اس خفن اسمس عاشقانه اس ام اس با حال اس ام اس باحال اس ام اس جدید اس ام اس های عاشقانه اس ام اس خنده دار اس ام اس جک اس ام اس جالب اس ام اس ضد حال جک اس ام اس اس م اس اس ام اس عاشقانه اس ام اس smsهای عاشقانه sms زیبا sms باحال جوک و اس ام اس عاشقانه جك و sms اس ام اس های کوتاه عاشقانه jok va sms اس ام اس جدید عاشقانه اس ام اس های باحال جک و sms شعر اس ام اس اس ام اس عاشقانه جدید اس ام اس های خفن اسمس خفن اس ام اس ایرانی sms jadid اس ام اس های جالب اس ام اس عشقی جوك اس ام اس جوك و اس ام اس اسم اس sms 2008 sms جدید اس ام اس ایران اس ام اس های جدید اس ام اس عاشقونه اس ام sms جالب ایران اس ام اس اس م اس عاشقانه اس ام اس بازار اسمس جدید sms توپ اس ام اس های ضد حال اس ام اس عاطفی اس ام اس زیبا اس ام اس روز اس ام اس رشتی جملات عاشقانه مطالب عاشقانه جوك اس ام اس سر کاری sms بامزه sms اس ام اس سرکاری اس ام اس کوتاه اس ام اس های جدید اس ام اس عارفانه sms تازه جک عاشقانه اس ام اس و جک اس.ام.اس smse jadid smse asheghane اس ام اس های جالب اس ام اس رایگان اس ام اس شعر اس ام اس طنز جوک اس ام اس جوک اس ام اس جوک اس ام اس جك sms asheghane اس ام اس ترکی اس ام اس زیبا اس ام اس ضدحال جك و اس ام اس جوک و اس ام اس اس ام اس های ضد حال اس ام اس ایرانی اس ام اس 2008 اس ام اس تازه اس ام اس توپ اس ام اس های عاشقانه اسمس جك اس ام اس sms عاشقانه اس ام اس جدید جک و اس ام اس sms قشنگ اس ام اس قشنگ آفلاین عارفانه و عاشقانه مطالب عاشقانه و عارفانه آفلاین جدید وعاشقانه آفلاین تازه و جدید جک جدید اس ام اس جدید آفلاین سرا جک سرا اس ام اس سزا سرای آفلاین و فال حافظ جک و لطیفه و آفلاین جدید آفلاین روزانه اس ام اس و جک روزانه مطالب جدید و عارفانه عاشقانه جک لطیفه آفلاین اس ام اس و آفلاین رشتی اس ام اس و آفلاین و جک ترکی آفلاین های جدید عاشقانه آفلاین های جدید عارفانه جک آفلاین برای یاهو مسنجر و ،لاین برای pm برای آفلاین و مطالب برای pm ومطالب جدید برای pm های جدید و روزانه پی ام برای آفلاین و پی ام اس ام س اسمس اس امس روزانه فال حافظ و اس ام اس و پی ام جدید جک و لطیفه و pm و sms و آفلاین جدید و عاشقانه و sms و مطالب روزانه و جدید و داستان و آفلاین و sms جک لطیفه اس ام اس sms سرا sms جدید sms جک sms برای آفلاین و sms روزانه sms و آفلاین عارفانه sms و مطلب عاشقانه sms و لطیفه و جک jok va sms va offline آفلاین اموزنده و جذاب sms جذاب sms تازه وبلاگ آفلاین و جک و لطیفه وبلاگ اس ام اس و فال حافظ جک رشتی سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس سایت اس ام اس و جک ولطیفه های جدید سایت و وبلاگ جک و اس ام اس و آفلاین وبلاگ داستان های کوتاه زندگی آفلاین برای دختر آفلاین برای پسر آفلاین سرکاری و ضد حال آفلاین جدید برای ضد حال زدن جک و اس ام اس و آفلاین ضد حال اس ام اس فال حافظ نیمه شب عکس اس ام اس سر کاری جک اس ام اس ضد حال و سر کاری اس ام اس عاطفی آفلاین عاطفی آفلاین جدید و روزانه آفلاین برای دوست یابی و چت آفلاین و اس ام اس در یاهو مسنجر فال حافظ انبوه اس ام اس سکسی خوب نیست و آفلاین وبلاگ داستان لطیفه آفلاین اس ام اس اس ام س اسمس اس امس ضد حال تازه های اس ام اس 2008 جک و اس ام اس 2008 جک و اس ام اس اصفهانی و آفلاین اصفهانی آرشیو آفلاین و اس ام اس آرشیو جک های 2008 آرشیو آفلاین های 2008 جک اس ام اس آفلاین 2008 اس ام اس های ماهانه آفلاین های ماهانه jok off sms dastan jadid فلاین جک جدید جوک جدید جک و اس ام اس جدید فال حافظ جوک و اس ام اس آفلاین جدید لطیفه جدید جوک و لطیفه جدید طنز جدید جوکسکسی خوب نیست و لطیفه و طنز جدید جک و لطیفه و طنز جدید جک طنز اس ام اس جدید جوک و طنز اس ام اس جدید جک +sms جدید لطیفه و sms جدید طنز و sms جدید جک و sms جدید جک و sms جدید جک تازه جوک تازه جک و اس ام اس تازه ر جوک فال حافظ و اس ام اس تازه لطیفه تازه جوک و لطیفه جدید طنز تازه جوک و لطیفه و طنز تازه جک و لطیفه و طنز تازه جکسکسی خوب نیست طنز اس ام اس تازه جوک و طنز اس ام اس تازه جک +sms تازه لطیفه و sms تازه طنز و sms تازه جک و sms تازه جک و sms تازهجک آبان ماه جوک آبان ماه جک و اس ام اس آبان ماه جوک و اس ام اس آبان ماه لطیفه آبان ماه جوک و اس ام س اسمس اس امس لطیفه آبان ماه طنز آبان ماه جوک و لطیفه و طنز آبان ماه جک و لطیفه و طنز آبان ماه جک طنز اس فال حافظ ام اس آبان ماه جوک و طنز اس ام اس آبان ماه جک + سکسی خوب نیست sms آبان ماه لطیفه و sms آبان ماه طنز و sms آبان آفلاین ماه جک و sms آبان ماه آفلاین جک و sms آبان ماه جک روزانه جوک روزانه جک و اس ام اس روزانه جوک و اس ام اس روزانه لطیفه روزانه جوک و لطیفه آفلاین روزانه طنز روزانه جوک و لطیفه و طنز روزانه جک و لطیفه و طنز روزانه جک طنز اس ام اسفال حافظ آفلاین روزانه جوک و طنز اس ام اس روزانه جک +sms روزانه لطیفه و sms روزانه طنز و sms روزانه جک و sms روزانه جک و sms روزانه جک 2008 جوک 2008 جک و اس ام اس 2008جوک و اس ام اس 2008لطیفه 2008جوک و لطیفه 2007 طنز 2007جوک و لطیفه و طنز 2008 جک و لطیفه و طنز 2008 جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست 2008جوک و طنز اس ام اس 2008 جک +sms 2008لطیفه و sms 2008 طنز و sms 2008 جک و sms 2008 جک و sms 2008 جک عربی جوک عربی جک و اس ام اس عربی جوک و اس ام اس عربی لطیفه عربی جوک آفلاین و اس ام س اسمس اس امس لطیفه عربی طنز عربی جوک و لطیفه و طنز عربی جک و لطیفه و طنز عربی جک طنز اس ام اس عربی جوک و طنز اس ام اس عربی جک +sms عربی لطیفه و آفلاین sms عربی طنز و sms عربی آفلاین جک و sms ر جک و sms عربی جک ترکی جوک ترکی جک و اس ام اس فال حافظ ترکی جوک و اس ام اس ترکی لطیفه جدید جوک و لطیفه ترکی طنز ترکی جوک و لطیفه و طنز ترکی جک و لطیفه و طنز ترکی جک طنز اس ام اس آفلاین ترکی جوک و طنز اس ام اس ترکی جک +sms ترکی لطیفه و sms ترکی طنز و sms ترکی جک و sms ترکی اس ام س اسمس اس امس جک و sms ترکی جک رشتی جوک رشتی جک و اس ام اس رشتی جوک و اس ام اس رشتی لطیفه رشتی جوک و لطیفه رشتی طنز رشتی جوک و لطیفه و طنز آفلاین رشتی جک و لطیفه و طنز رشتی جک طنز اس ام اس رشتی جوک و طنز اس ام اس رشتی جک +sms رشتی آفلاین لطیفه و sms رشتی طنز و sms رشتی سکسی خوب نیست جک و sms رشتی جک و sms رشتی جک غضنفری جوک غضنفری جک و اس ام اس غضنفری جوک و اس ام اس غضنفری لطیفه غضنفری جوک و لطیفه غضنفری طنز غضنفری جوک و لطیفه و طنز غضنفری جک و لطیفه و طنز غضنفری جک طنز اس ام اس و آفلاین غضنفری جوک و طنز اس ام اس غضنفری جک +sms غضنفری لطیفه و sms غضنفری طنز و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک با حال جوک ر جک و اس ام اس ر جوک و اس ام اس با حال لطیفه با حال جوک و لطیفه با حال طنز با حال جوک و لطیفه و طنز با حال جک و لطیفه و طنز با حال جک طنز اس ام اس با حال جوک و طنز اس ام اس با حال جک +sms با حال سکسی خوب نیست لطیفه و sms با حال طنز و sms با حال جک و sms با حال جک و sms با حال آفلاین جک بامزه جوک بامزه جک و اس ام اس بامزه جوک و اس ام اس بامزه لطیفه بامزه جوک و لطیفه بامزه طنز بامزه جوک و لطیفه و طنز بامزه جک اس ام س اسمس اس امس و لطیفه و طنز بامزه جک طنز اس ام اس بامزه جوک و طنز آفلاین اس ام اس بامزه جک +sms بامزه آفلاین لطیفه و sms بامزه طنز و sms بامزه جک و sms بامزه جک و sms بامزه جک زیبا جوک زیبا جک و اس ام اس زیبا جوک فال حافظ و اس ام اس زیبا لطیفه زیبا جوک و لطیفه زیبا طنز زیبا جوک و لطیفه و طنز زیبا جک و لطیفه و طنز زیبا جک طنز اس ام اس زیبا جوک و طنز اس ام اس زیبا جک +sms زیبا لطیفه و آفلاین sms زیبا طنز و sms زیبا جک و sms زیبا جک و sms زیبا جک قشنگ جوک قشنگ جک و اس ام اس قشنگ جوک و اس ام اس سکسی خوب نیست قشنگ لطیفه قشنگ جوک و لطیفه قشنگ طنز قشنگ جوک و لطیفه و طنز قشنگ جک و لطیفه و طنز قشنگ جک طنز اس ام اس قشنگ جوک و طنز اس ام اس قشنگ جک +sms قشنگ لطیفه و sms قشنگ طنز و sms قشنگ جک فال حافظ و sms قشنگ جک و sms قشنگ جک جالب جوک جالب جک و اس ام اس جالب جوک و اس ام اس جالب لطیفه جالب جوک و لطیفه جالب طنز جالب جوک و لطیفه و طنز جالب جک و لطیفه و طنز جالب جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس جالب جوک و طنز اس ام اس جالب جک +sms جالب آفلاین فال حافظ لطیفه و sms جالب طنز و sms جالب آفلاین جک و sms جالب جک و sms جالبجک توپ جوک توپ جک و اس ام اس توپ جوک و اس ام اس توپ لطیفه توپ جوک و لطیفه توپ طنز توپ جوک و لطیفه و طنز توپ جک و لطیفه و طنز توپ جک طنز اس ام اس توپ جوک و طنز اس ام اس توپ جک +sms توپ لطیفه و sms توپ طنز و sms اس ام اس سکسی بد است جک سکسی هم نداریم جک اس ام اس سکسی هم ندارم توپ جک و اس ام اس +18 دانلود فیلم سکسی نکنید smse asheghane va jok va sms asheghane matalebe asheghane jok va tanz va sargarmi smse jadid sms jadid jok sms sms zedehal smse zedehal smse jaleb sms jaleb smshaye asheghane smse khande dar sms khade dar smse bahal sms bahal sms ghashang smse ghashang esemes va jok esmse asheghane smse taze ama taze tafrih va sargarmi tanz va latife hayejadid dastane asheghane dastane kotah dastane amoozande dastanhaye kharjie kootah داستان های کوتاه آشقانه داستانهای کو تاه خارجی sher sms k2 sms kado sms sms 2008 sms 87 اس ام اس 87 ax sms sex sms smse sexsi is bad sexi sms is bad dekorasion va tazinate manzel dekorasion va tazin sofre aghd dekorasion va tazine khane danlode axe sex khoob nist tanz va sargarmijomle haye asheghane matlabe asheghane jadid matalebe jadid
:: ۱۲ راه برای افزایش بازدید - طنز

همین اول كار بگم كه به هیچ وجه به این متن بصورت جدی نگاه نكنید ! البته من این راه ها را شخصا امتحان نكرده ام ولی این به معنای آن نیست كه عملی نیستند. اینكه تمام مدیران وبسایت ها و وبلاگ نویسان به دنبال جذب بیننده بیشتر برای سایتشان هستند یك حقیقت است و هر كس هم كه می گوید نیست ، باید به او شك كنید! اما برسیم به دستور العمل های كاربردی برای افزایش ترافیك سایتتان !

1- آدرس سایتتان را روی بدنتان بنویسید و با لباس زیر در شهر بگردید.
شانس زیادی وجود دارد كه بدین وسیله بتوانید وبلاگتان را با بازدید كننده های تازه و زیادی آشنا كنید.البته باید فكری هم برای مزاحمت های احتمالی پلیس و ستاد مبارزه با بدحجابی كنید.


2- یك بیسیم پلیس بخرید.
در طول روز به بیسیم پلیس گوش دهید و همین كه از حادثه جدیدی باخبر شدید با سرعت تمام خود را به محل مذكور برسانید.احتمال زیادی وجود دارد كه خبرگزاری ها تصمیم داشته باشند تا از آنجا بصورت مستقیم اقدام به ارسال گزارش كنند.در هنگامی كه خبرنگار در حال پخش زنده گزارش خود است به پشت سر او بروید و با تمام توان اسم وبسایتتان را فریاد بزنید.در چند حادث دیگر هم این كار را انجام دهید ، اینكار شما باعث می شود كه طرفداران بسیار زیادی پیدا كنید! در اینصورت مردم تنها به این دلیل كه شما را ببینند اخبار را تماشا می كنند.

3- مقداری برچسب بخرید.
برچسب روش ارزانی برای تبلیغات است. مقداری برچسب های كوچك كه اسم وبسایت شما بر روی آن نوشته شده است بخرید و آنها را در هر جایی كه میتوانید بچسبانید ! داخل توالت های عمومی ،روی ماشین مردم و هر جایی كه فكر می كنید مردم به آن نگاه می كنند.


4- وبسایتتان را صفحه خانگی تمام كامپیوترهایی كه به آنها دسترسی دارید كنید.
به یك كافی نت ، یك كتابخانه ، سایت دانشگاه یا حتی خانه دوستان و آشنایان بروید و وبسایتتان را صفحه خانگی تمام كامپیوترهایشان كنید.بیشتر كسانی كه با كامپیوتر كار می كنند نمی دانند چطور آن را به حالت پیشفرض برگردانند.


5- آدرس سایتتان را در صفحه اول تمام روزنامه ها بنویسید.
صبح اول وقت به یك دكه روزنامه فروشی بروید و با یك ماژیك خوش رنگ آدرس سایتتان را در بزرگترین اندازه ممكن بر روی تمام روزنامه هایش بنویسید بطوریكه كل صفحه را بپوشاند.سپس قبل از اینكه فروشنده شما را بگیرد با سرعت هر چه تمام تر از محل فرار كنید . این كار را برای تمام روزنامه فروشی ها در دو نوبت صبح و عصر انجام دهید.


6- آدرس سایتتان را بر روی تمام اسكناس هایی كه خرج می كنید بنویسید.
به عنوان یادگاری نام و آدرس سایت خودتان را روی هر اسكناسی كه می خواهید به كسی بدهید بنویسید.در اینصورت به پول علاوه بر وظیفه اعتباریش ، یك وظیفه مهم دیگر یعنی ترویج سایتتان محول نموده اید.


7- تابلوی تبلیغاتی انسانی كرایه كنید.
ین روش بسیار انحصاری و تاثیرگذار است .یك نفر را استخدام كنید كه در یك خیابان شلوغ بایستد . این فرد می تواند پلاكارد كه تبلیغ سایت شما روی آن است را نگه دارد و یا لباسی با نام سایت شما را بپوشد.

 8- سایتتان را در معرض فروش بگذارید.
سایت خودتان را در فروشگاه های اینترنتی با قیمتی كه هوش از سر همه بپراند مثلا 20.000.000 تومان ، در معرض فروش بگذارید و دقت كنید تا همه متوجه آن شوند. به احتمال 99.99% كسی آن را از شما نمی خرد (چون شما اصلا قصد فروش ندارید) اما خوب اگر كسی آنقدر احمق است كه برای سایت شما بیست میلیون تومان پول بدهد ، قبول كنید و یك سایت دیگر را با همین قیمت برای فروش بگذارید !


9- با پوستر بزرگ تبلیغی از سایتتان به یك رویداد ورزشی بروید.
تصور كنید با یك پوستر بزرگ تبلیغی و با یك رنگ جیغ به مسابقه فوتبال مثل پرسپولیس و استقلال بروید و هر وقت كه دوربین تماشاگران را نشان می دهد نام سایتتان را به دوربین نشان دهید. آن وقت بدون هیچ گونه هزینه ای میلیون ها نفر از وجود سایت شما با خبر می شوند !


10- از سایت های معروف دیگر استفاده كنید
در اینترنت به دنبال ویدیوهای محبوب بگردید ، سپس با یك ابزار ویرایش فایل های ویدیویی در اول فیلم ها بنویسید كه این تصاویر از طریق سایت شما عرضه شده است.سپس آنها را در YouTube آپلود كنید. اگر آن ویدیو ها محبوب باشند به سرعت با تعداد بازدید كنندگان شما افزوده می شود.همچنین می توانید در شبكه های اجتماعی مثل Digg یا حتی همین بالاترین خودمان به تعداد زیاد ثبت نام كنید و بعد لینك خودتان را در آنها اضافه كنید و سپس با نام های كاربری خود به آنها رای دهید. استفاده از عنوان های جنجالی را فراموش نكنید. به عنوان روش دیگر می توانید در سایت هایی مثل Cloob عضو شوید و بعد از اینكه 500-600 نفر را به لیست دوستانتان اضافه كردید برای آنها پیام های گروهی حاوی لینك سایت خود را بفرستید.


11- كامنت فله ای بگذارید
به سرویس های وبلاگی مثل میهن بلاگ یا پرشین بلاگ كه آخرین وبلاگ های بروز شده اشان را در صفحه اول نمایش می دهند بروید و به تك تك آنها رفته و در پست آخرشان نظری مشابه این جملات بگذارید: ” سلام، وبلاگ خوبی دارید.واقعا وبلاگ تكی داری! دوست دارم به عنوان یه كارشناس نظرتو در مورد پست آخرم بدونم …” البته مهم نیست كه شما در مورد پرورش زنبور می نویسید و وبلاگ ایشان در مورد كامران و هومن است !


12- همه باید باخبر شوند كه شما سایت دارید : چه بخواهند ، چه نخواهند
ID یاهوی هر كسی كه در اینترنت پیدا می كنید در مسنجرتان اضافه كنید.سپس روزی 300 بار آدرس وبلاگتان را به همشان بفرستید.

 

منبع