تبلیغات
اس ام اس عاشقانه و جک های جدید و فال و طالع بینی - english sms... love sms ..1
اس ام اس سرکاری و آفلاین عاشقانه جک و اس ام اس عارفانه اس ام اس خفن اسمس عاشقانه اس ام اس با حال اس ام اس باحال اس ام اس جدید اس ام اس های عاشقانه اس ام اس خنده دار اس ام اس جک اس ام اس جالب اس ام اس ضد حال جک اس ام اس اس م اس اس ام اس عاشقانه اس ام اس smsهای عاشقانه sms زیبا sms باحال جوک و اس ام اس عاشقانه جك و sms اس ام اس های کوتاه عاشقانه jok va sms اس ام اس جدید عاشقانه اس ام اس های باحال جک و sms شعر اس ام اس اس ام اس عاشقانه جدید اس ام اس های خفن اسمس خفن اس ام اس ایرانی sms jadid اس ام اس های جالب اس ام اس عشقی جوك اس ام اس جوك و اس ام اس اسم اس sms 2008 sms جدید اس ام اس ایران اس ام اس های جدید اس ام اس عاشقونه اس ام sms جالب ایران اس ام اس اس م اس عاشقانه اس ام اس بازار اسمس جدید sms توپ اس ام اس های ضد حال اس ام اس عاطفی اس ام اس زیبا اس ام اس روز اس ام اس رشتی جملات عاشقانه مطالب عاشقانه جوك اس ام اس سر کاری sms بامزه sms اس ام اس سرکاری اس ام اس کوتاه اس ام اس های جدید اس ام اس عارفانه sms تازه جک عاشقانه اس ام اس و جک اس.ام.اس smse jadid smse asheghane اس ام اس های جالب اس ام اس رایگان اس ام اس شعر اس ام اس طنز جوک اس ام اس جوک اس ام اس جوک اس ام اس جك sms asheghane اس ام اس ترکی اس ام اس زیبا اس ام اس ضدحال جك و اس ام اس جوک و اس ام اس اس ام اس های ضد حال اس ام اس ایرانی اس ام اس 2008 اس ام اس تازه اس ام اس توپ اس ام اس های عاشقانه اسمس جك اس ام اس sms عاشقانه اس ام اس جدید جک و اس ام اس sms قشنگ اس ام اس قشنگ آفلاین عارفانه و عاشقانه مطالب عاشقانه و عارفانه آفلاین جدید وعاشقانه آفلاین تازه و جدید جک جدید اس ام اس جدید آفلاین سرا جک سرا اس ام اس سزا سرای آفلاین و فال حافظ جک و لطیفه و آفلاین جدید آفلاین روزانه اس ام اس و جک روزانه مطالب جدید و عارفانه عاشقانه جک لطیفه آفلاین اس ام اس و آفلاین رشتی اس ام اس و آفلاین و جک ترکی آفلاین های جدید عاشقانه آفلاین های جدید عارفانه جک آفلاین برای یاهو مسنجر و ،لاین برای pm برای آفلاین و مطالب برای pm ومطالب جدید برای pm های جدید و روزانه پی ام برای آفلاین و پی ام اس ام س اسمس اس امس روزانه فال حافظ و اس ام اس و پی ام جدید جک و لطیفه و pm و sms و آفلاین جدید و عاشقانه و sms و مطالب روزانه و جدید و داستان و آفلاین و sms جک لطیفه اس ام اس sms سرا sms جدید sms جک sms برای آفلاین و sms روزانه sms و آفلاین عارفانه sms و مطلب عاشقانه sms و لطیفه و جک jok va sms va offline آفلاین اموزنده و جذاب sms جذاب sms تازه وبلاگ آفلاین و جک و لطیفه وبلاگ اس ام اس و فال حافظ جک رشتی سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس سایت اس ام اس و جک ولطیفه های جدید سایت و وبلاگ جک و اس ام اس و آفلاین وبلاگ داستان های کوتاه زندگی آفلاین برای دختر آفلاین برای پسر آفلاین سرکاری و ضد حال آفلاین جدید برای ضد حال زدن جک و اس ام اس و آفلاین ضد حال اس ام اس فال حافظ نیمه شب عکس اس ام اس سر کاری جک اس ام اس ضد حال و سر کاری اس ام اس عاطفی آفلاین عاطفی آفلاین جدید و روزانه آفلاین برای دوست یابی و چت آفلاین و اس ام اس در یاهو مسنجر فال حافظ انبوه اس ام اس سکسی خوب نیست و آفلاین وبلاگ داستان لطیفه آفلاین اس ام اس اس ام س اسمس اس امس ضد حال تازه های اس ام اس 2008 جک و اس ام اس 2008 جک و اس ام اس اصفهانی و آفلاین اصفهانی آرشیو آفلاین و اس ام اس آرشیو جک های 2008 آرشیو آفلاین های 2008 جک اس ام اس آفلاین 2008 اس ام اس های ماهانه آفلاین های ماهانه jok off sms dastan jadid فلاین جک جدید جوک جدید جک و اس ام اس جدید فال حافظ جوک و اس ام اس آفلاین جدید لطیفه جدید جوک و لطیفه جدید طنز جدید جوکسکسی خوب نیست و لطیفه و طنز جدید جک و لطیفه و طنز جدید جک طنز اس ام اس جدید جوک و طنز اس ام اس جدید جک +sms جدید لطیفه و sms جدید طنز و sms جدید جک و sms جدید جک و sms جدید جک تازه جوک تازه جک و اس ام اس تازه ر جوک فال حافظ و اس ام اس تازه لطیفه تازه جوک و لطیفه جدید طنز تازه جوک و لطیفه و طنز تازه جک و لطیفه و طنز تازه جکسکسی خوب نیست طنز اس ام اس تازه جوک و طنز اس ام اس تازه جک +sms تازه لطیفه و sms تازه طنز و sms تازه جک و sms تازه جک و sms تازهجک آبان ماه جوک آبان ماه جک و اس ام اس آبان ماه جوک و اس ام اس آبان ماه لطیفه آبان ماه جوک و اس ام س اسمس اس امس لطیفه آبان ماه طنز آبان ماه جوک و لطیفه و طنز آبان ماه جک و لطیفه و طنز آبان ماه جک طنز اس فال حافظ ام اس آبان ماه جوک و طنز اس ام اس آبان ماه جک + سکسی خوب نیست sms آبان ماه لطیفه و sms آبان ماه طنز و sms آبان آفلاین ماه جک و sms آبان ماه آفلاین جک و sms آبان ماه جک روزانه جوک روزانه جک و اس ام اس روزانه جوک و اس ام اس روزانه لطیفه روزانه جوک و لطیفه آفلاین روزانه طنز روزانه جوک و لطیفه و طنز روزانه جک و لطیفه و طنز روزانه جک طنز اس ام اسفال حافظ آفلاین روزانه جوک و طنز اس ام اس روزانه جک +sms روزانه لطیفه و sms روزانه طنز و sms روزانه جک و sms روزانه جک و sms روزانه جک 2008 جوک 2008 جک و اس ام اس 2008جوک و اس ام اس 2008لطیفه 2008جوک و لطیفه 2007 طنز 2007جوک و لطیفه و طنز 2008 جک و لطیفه و طنز 2008 جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست 2008جوک و طنز اس ام اس 2008 جک +sms 2008لطیفه و sms 2008 طنز و sms 2008 جک و sms 2008 جک و sms 2008 جک عربی جوک عربی جک و اس ام اس عربی جوک و اس ام اس عربی لطیفه عربی جوک آفلاین و اس ام س اسمس اس امس لطیفه عربی طنز عربی جوک و لطیفه و طنز عربی جک و لطیفه و طنز عربی جک طنز اس ام اس عربی جوک و طنز اس ام اس عربی جک +sms عربی لطیفه و آفلاین sms عربی طنز و sms عربی آفلاین جک و sms ر جک و sms عربی جک ترکی جوک ترکی جک و اس ام اس فال حافظ ترکی جوک و اس ام اس ترکی لطیفه جدید جوک و لطیفه ترکی طنز ترکی جوک و لطیفه و طنز ترکی جک و لطیفه و طنز ترکی جک طنز اس ام اس آفلاین ترکی جوک و طنز اس ام اس ترکی جک +sms ترکی لطیفه و sms ترکی طنز و sms ترکی جک و sms ترکی اس ام س اسمس اس امس جک و sms ترکی جک رشتی جوک رشتی جک و اس ام اس رشتی جوک و اس ام اس رشتی لطیفه رشتی جوک و لطیفه رشتی طنز رشتی جوک و لطیفه و طنز آفلاین رشتی جک و لطیفه و طنز رشتی جک طنز اس ام اس رشتی جوک و طنز اس ام اس رشتی جک +sms رشتی آفلاین لطیفه و sms رشتی طنز و sms رشتی سکسی خوب نیست جک و sms رشتی جک و sms رشتی جک غضنفری جوک غضنفری جک و اس ام اس غضنفری جوک و اس ام اس غضنفری لطیفه غضنفری جوک و لطیفه غضنفری طنز غضنفری جوک و لطیفه و طنز غضنفری جک و لطیفه و طنز غضنفری جک طنز اس ام اس و آفلاین غضنفری جوک و طنز اس ام اس غضنفری جک +sms غضنفری لطیفه و sms غضنفری طنز و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک و sms غضنفری جک با حال جوک ر جک و اس ام اس ر جوک و اس ام اس با حال لطیفه با حال جوک و لطیفه با حال طنز با حال جوک و لطیفه و طنز با حال جک و لطیفه و طنز با حال جک طنز اس ام اس با حال جوک و طنز اس ام اس با حال جک +sms با حال سکسی خوب نیست لطیفه و sms با حال طنز و sms با حال جک و sms با حال جک و sms با حال آفلاین جک بامزه جوک بامزه جک و اس ام اس بامزه جوک و اس ام اس بامزه لطیفه بامزه جوک و لطیفه بامزه طنز بامزه جوک و لطیفه و طنز بامزه جک اس ام س اسمس اس امس و لطیفه و طنز بامزه جک طنز اس ام اس بامزه جوک و طنز آفلاین اس ام اس بامزه جک +sms بامزه آفلاین لطیفه و sms بامزه طنز و sms بامزه جک و sms بامزه جک و sms بامزه جک زیبا جوک زیبا جک و اس ام اس زیبا جوک فال حافظ و اس ام اس زیبا لطیفه زیبا جوک و لطیفه زیبا طنز زیبا جوک و لطیفه و طنز زیبا جک و لطیفه و طنز زیبا جک طنز اس ام اس زیبا جوک و طنز اس ام اس زیبا جک +sms زیبا لطیفه و آفلاین sms زیبا طنز و sms زیبا جک و sms زیبا جک و sms زیبا جک قشنگ جوک قشنگ جک و اس ام اس قشنگ جوک و اس ام اس سکسی خوب نیست قشنگ لطیفه قشنگ جوک و لطیفه قشنگ طنز قشنگ جوک و لطیفه و طنز قشنگ جک و لطیفه و طنز قشنگ جک طنز اس ام اس قشنگ جوک و طنز اس ام اس قشنگ جک +sms قشنگ لطیفه و sms قشنگ طنز و sms قشنگ جک فال حافظ و sms قشنگ جک و sms قشنگ جک جالب جوک جالب جک و اس ام اس جالب جوک و اس ام اس جالب لطیفه جالب جوک و لطیفه جالب طنز جالب جوک و لطیفه و طنز جالب جک و لطیفه و طنز جالب جک طنز اس ام اس سکسی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس جالب جوک و طنز اس ام اس جالب جک +sms جالب آفلاین فال حافظ لطیفه و sms جالب طنز و sms جالب آفلاین جک و sms جالب جک و sms جالبجک توپ جوک توپ جک و اس ام اس توپ جوک و اس ام اس توپ لطیفه توپ جوک و لطیفه توپ طنز توپ جوک و لطیفه و طنز توپ جک و لطیفه و طنز توپ جک طنز اس ام اس توپ جوک و طنز اس ام اس توپ جک +sms توپ لطیفه و sms توپ طنز و sms اس ام اس سکسی بد است جک سکسی هم نداریم جک اس ام اس سکسی هم ندارم توپ جک و اس ام اس +18 دانلود فیلم سکسی نکنید smse asheghane va jok va sms asheghane matalebe asheghane jok va tanz va sargarmi smse jadid sms jadid jok sms sms zedehal smse zedehal smse jaleb sms jaleb smshaye asheghane smse khande dar sms khade dar smse bahal sms bahal sms ghashang smse ghashang esemes va jok esmse asheghane smse taze ama taze tafrih va sargarmi tanz va latife hayejadid dastane asheghane dastane kotah dastane amoozande dastanhaye kharjie kootah داستان های کوتاه آشقانه داستانهای کو تاه خارجی sher sms k2 sms kado sms sms 2008 sms 87 اس ام اس 87 ax sms sex sms smse sexsi is bad sexi sms is bad dekorasion va tazinate manzel dekorasion va tazin sofre aghd dekorasion va tazine khane danlode axe sex khoob nist tanz va sargarmijomle haye asheghane matlabe asheghane jadid matalebe jadid
:: english sms... love sms ..1

Without Love -- dayz are
Without Love -- dayz are
"Sadday,
moanday,
tearsday,
wasteday,
thirstday,
frightday,
shatterday... so be in Luv everyday...
Wish u a Happy Valentine's Day
.

.

Life ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing and love ends when you stop caring. So dream hope and love...Makes Life Beautiful
.


Time will always fly, but our love will never die. Keep in touch and remeber me
.


When time comes for u to give ur heart to someone, make sure u select someone who will never break ur heart, cuz broken hearts has never spare parts.
.


I m going to write on all the bricks I MISS U and i wish that one falls on ur head,so that u knows how it hurts when u miss someone special like u.
.

If 10 people care 4 u, one of them is me, if 1 person cares 4 u that would be me again, if no 1 cares 4 u that means i m not in this world.
.

I m feeling so happy, do u know why? cuz i m so lucky, do u know how? cuz God loves me.Do u know how? cuz he gave me a gift. Do u know what? its YOU my love.
.

1st time i saw u i was scared 2 touch u.1st time i touched u i was scared 2 kiss u.1st time i kiss u i was scared to luv u.but now dat i luv u im scared 2 lose u!
.

If i were a tear in ur eye i wood roll down onto ur lips.But if u were a tear in my eye i wood never cry as i wood be afraid 2 lose u!
.


I love all the stars in the sky, but they are nothing compared to the ones in your eyes

.

I am in hospital now
I am in hospital now. After 5 minutes, I will be transferred to a surgery room. The doctor told me, I will die if I stop RECEIVING YOUR SMS.
.

If you fall in river there is a boat .. if you fall in well there is rope .. but if you fall in love there is no hope
.

If U delete this message thats bcoz u love me. .. If u save it thats bcoz u desire me  .. & if u ignore it thats bcoz u miss me. So what u gonna do with It?
.

...Do you believe in love at first sight .. or do I have to walk by again??
.

Love is sweet poison: .. Do not consume without your beloved's advise .. and keep out of reach of children .. and keep it in cool and dark place.
.


You are like the sunshine so warm, you are like sugar, so sweet... you are like you... and that's the reason why I love you!
.


If you love someone, put their name in a circle, instead of a heart, because hearts can break, but circles go on forever
.

 
L O V E .. L = Lake of Sorrows .. O = Ocean of Tears .. V = Valley of Death .. E = End of life....

.

You must be a good runner because you are  always running in my mind, you must be a good thief because you have stolen my heart, and i am always a bad shooter because I Miss You Always...
.

I have the "I",I have the "L",I have the "O",I have the "V",I have the
"E",... so pls can I have "U"?
.

?
What I feel for you,is really true. You got to know,I need you so. When you are gone,I can't go on. Can't you see, that you are the only one for me?
.


Love is like a golden chain that links our hearts together and if you ever break that chain youll break my heart 4ever!By Ikram Marwat
.

sweet as a rose bud bright as a star cute as a kitten thats what u are.bundles of joy sunshine and fun you are everything i luv all rolled into 1By Ikram Marwat
.


I have liked many but loved very few.yet no-one has been as sweet as u.I'd stand and wait in the worlds longest queue.just for the pleasure of a moment with u.By Ikram Marwat 
.

 
Sometimes My eyes get jealouse of my Heart!!!
You Know Why?Bcoz.....You Always Remain close to my HEART n far from my EYES. By Waseem.

uv been called b4 cupids court 4 stealin my heart.trespassin in my dreams & robin me of my senses.uv been sentened 2 a lifetime wiv me- how do u plead?By Ikram Marwat 
 .


 I love so much my heart is sure.As time goes on I love you more,Your happy smile.Your loving face, no one will ever take your placeBy Ikram Marwat
.

Ur only mine wen i dream.wen i wake i wanna scream.ur not mine im all alone.i can only text u on my fone.do dreams lie or r dey true-i hope so cos babes i want u!By Ikram Marwat 
.


I believe that God above created u for me to luv.he picked you out from all the rest cos he knew id luv you the best!By Ikram Marwat
.

Girl ur clever girl ur smart.girl ur like a work of art.girl ur sexy girl ur fine.d only thing u aint is mine! By Ikram Marwat
.


WHAT IS LOVE? L FOR LAND OF SORROW.O FOR OCEAN OF TERAS. V FOR VELLEY OF DEATH. E FOR END OF LIFE.MISS U ALL TIME By Irfan Khalid
.

today a few drops of blood fell down of my heart and when i asked why the response was "There was someone very cruel in yours heat that forced us to come out.By shehran ayub
.

L is for lust
O is for over
v is for very loveable
e is for ever
the 4 signs of love
By fortuneteller91
.

Love is just like life, its not always easy and does not always bring happiness. but when we do not stop living why should we stop loving By Arsh

Remember me like pressed flower in ur Notebook.It may not b having any fragrance,but will remind u of my existence 4ever in ur life...
sonu verma

My love that shall not die, till the sun grows cold, and the stars grow old
by shumaila

Love is like swallowing hot chocolate, it takes you by surprise at firts, but keeps you warm for a long time
by Saima

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never
By Puja

Dont give password of our Love and friendship to anybody,Because if u will say this password "I LOVE U" It means he will hack u from me and u will go out from my hands

.

postman said it was too big !!!!!
I wanted to send you all my love but the postman said it was too big !!!!!
.

 
If the people we love are stolen away from us the only way to have them live on is to never stop lovin'them. Buildings burn, people die, but real love is forever...
.


the hardest thing in life is watching someone you love , loving someone else
.

Push down if you miss me... that is sweet of you ...... Very sweet indeed .... You can stop now ..... You really miss me, hé :-) .... me too
.

In the morning I do not eat because I think of you, at noon I do not eat because I think of you, in the evening I do not eat because I think of you, at night I do not sleep because I am hungry.
 
.

I would like to be a tear, born in your eyes, alive passing your cheeks and dieing on your lips.
 
.


It must have been a rainy day when you were born, but it wasn't really rain, the sky was crying because it lost his most beautifull angel...!
.


3 words made my heart beat faster, 3 words made my legs shake 3 words made my head spin, 3 words: I love you!
 
.


To the whole world you are somebody....but to somebody you are the whole world
 
.

 
Lonely? no, how can I be lonely when you are always in my thoughts. I wake up with you and go to sleep with you. I love you!!
 
.


Falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams !
.

If I would get a rose for every time I think of you, I would spend every day in a rose garden, ... thinking of youBy Ikram Marwat
.


Lonely? no, how can I be lonely when you are always in my thoughts. I wake up with you and go to sleep with you. I love youBy Ikram Marwat
.

They learned me that one hours equals 60 minutes and that one minute equals 60 seconds, but they never told me that one second without you can last for ever!By Ikram Marwat
.

Far away from here, totally inaccessible. That is where you are. Here next to me, within reach. That is where you are. Where ever you go or when, you will always be near me.By Ikram Marwat
.

(_/)
(=.=)
(")(")
a sweet little rabbit, just like you, because I love you!! kisses...
By Ikram Marwat 
.

 ..
 If a raindrop would mean ... I love you and you would ask me how much I love you, i bet you that it would  rain all day !
By Ikram Marwat 
.

 
Ull always be mine 4 now & 4ever.Ull always be mine 4 u r my treasure.Ull always be mine please tell me its true.Please be mine 4ever ill always love u!By Ikram Marwat
.

Ive got ur bak & uve got mine.ill help u out netime.2 see u hurt 2 see u cry.makes me weep & wanna die.ill b right here til d end.cos ur my love & my bestfriend By Ikram Marwat
.

Uve won my love now I love u.This heart of mine I give 2 u.So keep it safe as i have done.For u have 2 and i have none!By Ikram Marwat
.

-
Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble- i fall & usually i dont care at all.but now i dont know what to do cos i slipped and fell in love with u

.

 

I hope that you finally understand, that I will love you untill the end, because your not just my girl, you are also my best friend!
 .


When time comes for u to give ur heart to someone, make sure that u select someone who will never break ur heart, cuz broken hearts has no spare parts
 .

Last night , thinking of u, one tear rolled out, i asked why r u out? Tear said there is someone so beautiful in ur eyes, now there is no place for me.
.

,
I love two things, a rose and you. A rose for a short while, but you the rest of my life
 
.


You know what, in the whole world there is no such darling whom I love and I want the whole world to know that I will never forget you!
 
.

,
If I die and go to heaven, I put your name on a golden star. So that all the angels can see how much you mean to me !! I love you
 
.


You are always in my heart, here and everywhere, There is no one in the whole world that makes me feel this way.
 
.

.
There Were Times You Make Me Cry... Looking 4 A Reason Why... There Were Times You Make Me Fly...Stay With Me Until I Die...Stay With Me...
 
.

.
I am looking for a word. I am looking for a whole new word. I am looking for a word. I am looking for a word that nobody knows. I am looking for a word. I am looking for a word that says...that you are the best !!!
 
.

.
When the night comes, look at the sky. If you see a falling star, don't wonder why, just make a wish. Trust me, it will come true, 'cause I did it and I found you!
 .

?
Do u know why God created gaps between fingers? so that some who is very special to u comes and fills those gaps by holding your hands forever.

.

s
hey! if the sun forgets shining if the moon forgets lighting if the fishes forget swimming if the wind forgets blowing if the heart forgets breathing if the cloud forgets crying and if the birds forget flying u have 2 be sure that i can nver forget u BY ALA
.

red is 4 blood,blood is 4 heart ,heart is 4 love,love is 4 u and ur 4 meBY ALA
.

 
God saw me hungry he created pizza he saw me thirsty he created pesi he saw me in dark he created light and he saw me without girl friend he created u now it is the time 2 love me BY ALA
.

what is love? it is a model auxilary verb,it shows an action which didn't happen befor now used in isqh and mohabat sentences. Ex i love u very much BY ALA
.

eyes without tears,tears without love,love without a care,a care without a heart,a heart without beat,a beat without u,u without me.now how could that be possible? BY ALA
.


some times mu heart ask me why i care of u why i miss u why i love u why s think of u why i want u then my mind answer me it is very smiple coz i love u BY ALA
.

,
You know dat i wont do u rong, dis love i feel is far too strong, cuz now ive waited far too long, u cant just lead me on, dont jus talk..Make it Happen By Mulla
.

You r like the Sunshine so warm,You r like Sugar so sweet,You r like You....& thats the reason why i love u.......By Zarak
.

I,Me, Myself, Yes me,I
Really
Truly
Unmistakably
Unstoppably
Unavoidably
Crazily, Think about you!
By Zeeshan-dhk
T.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart By N.W.KHAN
.


No one escapes from love,
Neither the rich nor poor,
Because it takes to satisfy a heart,
We feel we'll never be apart.
By N.W.KHAN
.


Time will always fly, but our love will never die. Keep in touch and remeber me By Shano
.


If a smile could be a raindrop,I wish that it keeps raining throughout your life so there would be no place for tears in your life. By Mukhoji
 .

What is a flower without the sun, what is the earth without the sky. What am I without you, that is why I tell you , I love you By Ikram Marwat
.


Tomorrow there is an other day.A day i'd rather spend with you....without you there is no joy, only pain!By Ikram Marwat
.

l.
My Love,Words however special... could never even start, to tell you all the love I have for you within my heart

.

They say it takes a minute 2 fine a special person,
They say it takes a minute 2 fine a special person, an hour 2 appreciate them, a day 2 love them, but then an entire life 2 forget them
 .


Forgettin you is hard to do,forgettin me is up to you,forget me not forget me never,forget this message but not the sender.
 .

:
The Nominees for nice LOVERS are:
You
you
You
you!
Yoouu!
& the winner is
Me!
Coz I have you!!!" 
.

,
Every life in this world has been painted by God's own hands,That's why I am thankful God,coz when he painted my life he included a lovely color that is U..!!.!!.
 .

,
Dere's no Special reason for dis msg,
I juz want 2 steal a single moment out of ur busy life and hope I can make u smile n say...
Someone remembers u
 .

?
Do you know that a simple HELLO can be so sweet?
H: How r u?
E: Everything all right?
L: Like to c u.
L: Love 2 hear from u
O: Obviouslly miss u... 
.

,
Some people have nice eyes, Some have nice smiles & others have nice faces.. But You have all of them with a nice HEART…
 .


I liked lots of people n missed very few, but no one has been as special as u! I'd stand n wait in the world's longest que just for pleasure of being with u!
 .


Do u know abt d things which live after death??Eyes- 31mins,Brain - 10 mins,legs - 4 hrs,Skin - 5 days,Heart - 10 mins,Bones - 30 days,LOVE - FOREVER
 .

:
How 2 fall in love: 1. fall but dnt stumble; 2. b consistnt nt persistnt; 3. understnd but dnt demand; 4. share & nevr b unfair; 5. Hurt but never keep d pain.

.


What's Ur important for me?
Ur thinks is my breath
Ur feels become my beating
Ur breath pour in me spirit
Ur whispering awaken my whole body
Ur sight feels objective of my life
U r as much important as I
I can't imagine I can't explain,
I only Love u forever
By Humaira Irfan
.

 
If there ever comes a day when we cannot be together,
Just know that you are in my heart.
You will be in there forever!
By Uzzal
.

.
You are always my Ms. World.
Your loving face..
No one will ever take your place!!
By Uzzal
.

,
Sometimes your joy is source of your smile,
But sometimes your smile can be the source of your joy..
But every time you are with me..
I will be joy always.
By Uzzal

.
i always wanted to prove my love to u but i couldnt coz i couldnt found ant higest word to imagine my love to u so i want to die and ask god to give me a world that no one has said then i will come to ur dream and say seena_love_u_more_than_u_want@hotmail.com By A1A
.


I am out of words, its seems as if my word bank have gone bankrupt. I cant find d word dat says I luv u more than nothing but much! I luv U By Musawakhe 
.

 
If u read,u owe me a HUG,
if u delete,u Owe me a kiss,
if u save,u owe me a DATE,
if u return txt msg 2 me,
u OWE me All,
bt if u ignore,
U r MINe!
So wat will U do

.

you.
Ask my eyes to stop looking at you... Ask my brain to stop thinking about you.. Ask my imagination to stop dreaming about you.. Ask my heart to stop beating..ask me everything..But don't u ever stop me from loving you.
 .


Y do we close our eyes wen we sleep - wen we dream, wen we kiss? dis is becoz the most precious thing in the world is unseen. Wen i close my eyes i c u! 
.

Scratch & win
H____
HE___
HEA__
HEAR_
HEART… Congratulations U have won My Heart . Miss U Dost…
 .


I may be far 4 a min, 4 a hr, 4 a day, 4 a month, but I’l always b there 4 u. I may not be able to always say good morning, good evening, good night, but, I’ll never say Gud Bye…
 .

,
Faith makes all things possible, Hope makes all things work, Love makes all things beautiful, May u have all the 3, As u begin each day.
 .

Every sms u send I keep inside my heart, every word u say touches upon my soul… we may not see each other but u will always be someone special to me…
 .

A Perfrect Gift for U! Today! Absoloutely at no Cost, Non-taxable, Silent Peformance, Extremly Personal, Fully Returnable - it’s a SMILE from me. Enjoy & take care…
 .


I’m not sure what life could bring… I’m not sure if dreams come true, I’m not sure what love can do… but am very sure about one thing “ I like u a a lot”…
 .

What makes some people Dearer?Is not just the happiness that you feel when you meet them,But the pain you feel,when you miss them. 
.


111111111111112222222222222233333333333333
444444444444445555555555555566666666666666
777777777777778888888888888899999999999999
Ad each row with EACH OTHER,what ever the TOTAL comes,
That much HOW I NEED U,I THINK
BOUT U, n I LOVE U...!!!
n HOPE U FEEL THE SAME...!!!
.

.
In this Valentine's Day...I Just want to Say...I Love You Moooooore than I Can SAY!! By Uzzal


When you love someone, it's nothing. When someone loves you, it's somthing. When u luv someone & they luv you back, it's everything By kami4u
.


What if? Cupid ruled d world and Valentine was d prince of Cupids' kingdom...I think evry day would be a Valentines Day! Dat means evry day is another chance 2 show our loved ones tender lovin care in a special way!By Musawakhe
.

"HOW 2 SAY "I LUV U" IN GUJRATI"
"HOON THUNAY PREM KAROO CHOO"
By Isha
.

;
I luv my eyes when u look into them; I luv my name when u say it; I luv my heart when u luv it; I luv my life when you are in it. By Uzzal
.


I love the way you make me happy, and the ways you show your care. I love the way you say, 'I Love You,' and the way you're always there. By Uzzal
.


If u r in a dark room,
U find blood everywhere and
wals r shaking
dont worry friend...................
u r at the safest place
u r in my heart      JANU GEEEEEEEEEEE
by Rozia
.

,
We cannot be together,
But we'll never be apart,
For no matter what life brings us,
You're always in my heart.
By Uzzal
.

?
How do i love you?
i really cannot tell,
for it is a pain
like no known ache,
a pain with which i would not part,
for i treasure life
and life is my heart,
and my heart is you...By
aarbj_ch
.

certain people touch your heart
certain people touch your heart and u can't stop thinking about them, that is the kind of person u are .........absent yet so near, simple yet worthy. that you should know!!!

.

 .

 -
The lovely love Theorem - To Love some 1 is madness,2b loved by someone is a Gift,loving some1 who loves u is a duty,but being loved by some1 whom u luv is LIFE.
 
.

...
How Much Love In Your Heart....? CHOOOOOSE... 100 % ( Call Me) 50 % ( Sms Me ) 25 % ( Only A Ring) 0 % NO Answer) Regards !!!!!
 .

 
I know U R So-So-So -B-U-S-Y
But...Take... 3 Seconds to think of me
1... ...
2... ...
3..................
So Sweet. now continue ur work..

 .

()__()
( . ) _, ),
=(,,)=()=:,
,(s) t_!_J -;)
this rose is Heavy coz Itz Filled with all My Luv for a SWEET HEART..... like U. 
.


hearts change,i know they do... but this heart will always belong to u...hearts hurt, i know they do... but this heart hurts more without you.....
 
.

Another Day,Another Way,Another Pray,Another Hope,Another Tear,Another Fear,Another Year,Another Smile,Another Mile,Another Few,But Never Ever Another U.... 
.

Something in ur smile which speaks to me,Something in ur voice which sings to me,Something in ur eyes which says to me,That u are the dearest to me.... 
.

?
love doesnt ask who r u? love only says u r mine. love doesnt ask where r u from? love only says U live in my heart. love doesnt ask what do u do? love only says U make my heart beat. love doesnt ask why r u far away? love only says u r always with me. love doesnt ask Do u love me? love only says I love U.
 .

If I get ur SMILE, I dont need FLOWERS, If I get ur VOICE, I dont need MUSIC, If u speak to me, I dont need anybody else, U just b my FRIEND, I dont need the WORLD!
 .

TEST ARE U IN LUV = When u r together with that person, u pretend 2 ignore that person...U r in luv = if u r much more xcited 4 one short msg from that person than many other long msgs, u r in luv. = when u cant erase ur inbox coz of 1 msg from that person, u r in luv. = u keep telling urself that he/she is just a friend..U r in love.. = WHILE READING THIS MSG,if sumbody comes 2 ur mind,... = U R IN LUV WITH THAT PERSON...!


50 years from now, id be so old, I might forget u. I might not remember ever knowing you, or might forget I once cared for you. I might... But I won't.By Uzzal
.


Sending u 1000 smiles,take 1 for now,and keep the remaining 999 under ur pillow,pickout 1 every morning,because i want to see u smiling always.So be my Velantine today

.


u are one of the most beauty full girl in the world i have seen so far how i discarib ur beauty i realy impress from ur parsnalty i just want to say u that i love u with heart and soul...........By asif hayat
.

How can i spell s_ccess?or H_mble? C_te?or Tr_st,Bea_tif_l?&How can i say I LOVE _?I MISS _?I NEED _? Heyyy!then how can I spend my LIFE without \"U\"?By shabab ikram
.


If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder n hold u close to me n answer with a smile: "Like this

.

.
You can fall from a mountain,you can fall from a tree,but the best way to fall,is to fall in love with me.
 .


This Love is LOve the Love best love way Love to Love say Love to Love U Love that Love I Love Miss Love U Love, read it again widout word Love.!
 
.

Hello! What's wrong with your mobile Tried so many times but it says"The subscriber your are trying to reach is in your heart"!!
 
.

,
Love is like a bird, if u hold it tightly it dies, if u hold it slightly , it flies, plz take good care of it.. DOn't Luv 1, don't Luv2, but Luv 1 who Luvs u!
 .


Take my eyes but let me see U...Take my mind but let me Think about U...Take my Hand but let me Touch U...But don't try to take my Heart coz its already with U.... 
My eyes Miss U, My Feeling Love U.

,
My eyes Miss U, My Feeling love U, My hand Need U, My Mind Call U, My heart just 4 U. I will Die without U, Bcoz I Love U.
 .


Do u know whats the meaning of FAMILY? F=father A=and M=mother I=i L=love Y=you
 .

,
Simple Bye makes us cry,
Simple joke makes us Laugh,
Simple care makes us fall in Luv,
Simple Touch makes us feel better,
But i hope my simple MSG makes u smile! 
.


If you live to be a hundred , I want to be a hundred minus one day , so I don't have to live a day without you....

Roses of red grow in my heart and they will never wither... 'Cause they bloom every time I see your smile, hear your voice or just think of you!
.


No matter how sad, no matter how sick, I feel better just thinking of you... but i'm happier each time i send you a message 'coz i know i'll be DISTURBING YOU!By Uzzal
.


A DOCTOR can save my life. A LAWYER can defend my life. A SOLDIER can give me a peaceful life. But only You can give me a MEANINGFUL LIFE. By Uzzal
.

,
There's a love that only u can give,
A smile that only your lips can show,
A twinkle that can only be seen in your eyes,
& a life of mine that u alone can complete.
By Uzzal
.


l is a simple line,
l stand for L or I,
if l is L
l stand for life,love, like lonely etc.
if l is I,l stand only I, but by combining two "ll" with their core hearts induce "H"
So by combing core hearts of I induce H with reflection of whole I.By Mrs. Humaira Irfan

.

,
Love not one, Love not two Love the one who loves u true,
Love not three, Love not four Love the one who loves u more.
Love not five, Love not six Love the one who really sticks,
Love not seven, Love not eight Love the one who really waits...
By Uzzal

.

.
Love till it hurts & when it hurts, love some more.
And when it hurts some more, love even more...
And when it hurts even more, love till it hurts no more.!!
By Uzzal
.

If in the dark... we lose sight of love.. hold my hand & have no fear.. we'll be together, I will be here.By Uzzal
 .

,
I cant hear u, i cant see u,i cant hold u,but i really do miss u, Happy Valentines day, my best friend.
By Sana
 
.

,
Its here... the day to celebrate love, yes its valentines day,u were mine, u r mine and i m sure that u ll remain mine for rest of my life.Happy Valentine's day

.

  .

 
There is alwayz a reason 4 evrthin
A reason 2 live,
a reason 2 die,
a reason 2 cry,
but if u cant find
a reason to smile,
can i b da reasn 4 a while?
 .

 
When u feel lonely, press ____ (first four letters of ur cell no).
If U miss me, press __ (next 2 digits),
want a smile, press __ (next 2 digits),
need encouragement, press __ (next 2 digits),
press them all together and U can hear me!
 .

 
When u need Someone to b beside U and no One is around,
Just Gaze up in the Sky, U mite not c me, but b sure dat V r under the same sky.... 
.


u r as sweet as bailey as strong as tequila as warm as cognac as
exotic as malibu as heady as a cocktail & as special as as a champagne. i
am simply drunk on U
 .

 
They learned me that one hours equals 60 minutes and that one minute equals 60 seconds, but they never told me that one second without you can last for ever!
 
.

.
If you were a tear in my eyes, I would never dare to cry. I might lose you !
 
.

If i could be any part of U Id be ur tear,To be conceived in ur heart born in ur eyes... Live on ur cheeks and die on ur lips..... 
.

Love knows no reasons love knows no lies,love defies all reasons love has no eyes... But love is not blind,Love sees all but doesnt mind..... 
.

TherE r many stars buT thE m@oN is u.
Tehre r many frend$ buT thE SWEET one is u.
To forget me is n@w up t@ u.
T@ forget u is something i will never ever do...
 .

,
Ur words r ANTIBIOTICS,
Ur smile is ANALGESIC,
Ur touch is ANTI-INFLAMATORY,
Ur presence is ANTISEPTIC,
Ur SMS is ANTI-PYRETIC...
That's why I never fall ill :-)
.

.
Take My Eyes but let me c u.  Take my mind but let me think about u.Take my hand but let me touch u.  But if u want to take my heart, its already with U By Bikram
.


wen a guy tellz u that he luvz u from the bottom of his heart b careful 4 this may mean dat.......!!!!!!........ he has enuf space 4 another girl on the top of his heart!!!!!By Mez
.

,
Love has its ups and downs, its twists and turns. Love leaves you pain, teaches u until you learn and even if love takes so long, it always takes you to where you belong.By Uzzal
.

,
U say u love me & want 2 hold me tight,
Those words run thru my head day & night,
I dreamt u held me & made me see,
That Forever together we would be!
By Uzzal
.

,
I've got ur back n u've got mine,
I'll help u out anytime.
2 see u hurt, 2 see u cry,
Makes me weep n wanna die.
I'll b right here, till the end,
Coz ur my Love& My Best friend

.

directed by: www.lovelysms.com